Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TWI-P

Instruowanie pracowników - Training Within Industry

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Zdobycie przez uczestników umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy w celu poprawy wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.
 • Zdobycie umiejętności budowania skutecznego instruktarzu.
 • Zdobycie umiejętności oceny i doskonalenia metod pracy.
 • Zdobycie zdolności skutecznego komunikowania się instruktora z podwładnym – budowania relacji z podwładnym.

Symbol szkolenia

TWI-P

Terminy i miejsce

09 listopada 2022 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Czym jest metoda TWI?
2. Jaka jest geneza metody TWI?
3. Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI.
4. Typowe problemy napotkasz podczas organizowania instruktarzu wg TWI – trudne sytuacje.
5. Umiejętności instruktora.
6. Trzy filary metody TWI:
 • instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego),
 • doskonalenie metod pracy MP (elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy),
 • budowa relacji z pracownikami RP (relacja w rozwiązywaniu problemów – zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań.
7. Jakie narzędzia i techniki stosujemy do budowania relacji z pracownikami podczas instruktarzu – zachowanie instruktora.
8. Kroki instruktarzu (4 kroki skutecznego instruktarzu):
 •  jak należy się przygotować do instruktarzu,
 • stanowisko pracy,
 • APP,
 • jakie powinno być zachowanie instruktora podczas instruktarzu.
9. Co dalej – przeprowadzony instruktarz – weryfikacja potrzeb szkoleniowych.
10. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas instruktarzu (długie operacje, hałas, przekazywanie wyczucia).

Ćwiczenia:
 • Określanie problemów występujących w środowisku pracy mających wpływ na przebieg pracy i eliminowane przez metodę TWI, problemy instruowania – ćwiczenia w grupach.
 • Budowanie planu instruktarzu opartego o filary metody TWI. Przygotować się do instruktarzu – stanowisko pracy, APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach.
 • Podział prezentowanej pracy, jasno określać kroki główne, informować o przyczynach – ćwiczenie indywidualne.
 • Realizacja instruktarzu w oparciu cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia, zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych.Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy.Optymalizacja czasu szkolenia.Doskonalenie metod pracy.Rozwiązywanie problemów w metodach pracy z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników.Stabilizowanie procesu produkcyjnego.Poprawa jakości procesów produkcyjnych.Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych.

Metodyka

Prezentacja multimedialna Mini wykład Symulacja instruktarzu na stanowisku pracy Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Adresaci

 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • liderzy grup produkcyjnych,
 • brygadziści.

Zastosowanie

Training Within Industry TWI to program rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP) . Obecnie uważa się, że TWI stał się podstawą japońskich metod zarządzania, takich jak Lean Management. Celem programu TWI był szybki rozwój nowej, utalentowanej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości.

Opinie użytkowników

06.11.2019 r. "Szkolenie merytoryczne, wnoszące nowe spojrzenie i pespektywę wprowadzenia zmian."
06.11.2019 r. "Bardzo fajnie i rzeczowo prowadzone szkolenie."
07-08.09.2017 r. "Duże doświadczenie prowadzącego. Ciekawa forma przekazu."
07-08.09.2017 r. "Ćwiczenia praktyczne. Przykłady z naszej pracy (przygotowanie APP i Instrukcja)."
07-08.09.2017 r. "Praktyczne podejście do szkolenia."
03-04.07.2017 r. "Dużo wiadomości przydatnych do polepszenia warunków pracy."
23-24.02.2017 r. "Bardzo dobry przekaz informacji."
29-30.09.2016 r. "Ciekawe gry, zajęcia praktyczne."
29-30.09.2016 r. "Komunikatywność z prowadzącym."
19.07.2015 r. "Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie przez trenera."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych