Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LAB-POR

Metody statystyczne w porównaniach międzylaboratoryjnych

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

·     Przedstawienie - w kontekście formalnym (normy ISO, ASTM) i praktycznym - zakresu, znaczenia
i korzyści z wykorzystania narzędzi statystycznych w analizie danych laboratoryjnych

·     Nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji w ramach identyfikacji zapotrzebowania i praktycznego zastosowania metod statystycznych (statystyki opisowe, metody graficzne, weryfikacja hipotez statystycznych, analiza wariancji) w analizach laboratoryjnych, w szczególności wykorzystania metod statystycznych w zakresie porównań międzylaboratoryjnych wg wymagań norm: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015.

Symbol szkolenia

LAB-POR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 • Wprowadzenie, terminologia normy
  Biegłość, porównania międzylaboratoryjne, badania certyfikujące, cel/korzyści badań miedzylaboratoryjnych. Ogólna charakterystyka wymagań w zakresie porównań międzylaboratoryjnych wg norm: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania, ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
 • Podstawowa analiza statystyczna.
  Zmienna losowa (wynik oceny – realizacja zmiennej losowej). Statystyki opisowe – średnia, średnia wewnętrzna (ucięta), rozstęp, odchylenie standardowe, kwartyle, skośność, kurtoza. Metody graficzne – histogram, wykres pudełkowy (box-plot), wykres symetrii. Przedziały ufności (estymacja przedziałowa).
 • Testowanie hipotez statystycznych
  Hipoteza statystyczna (parametryczna/nieparametryczna), test statystyczny – test istotności (parametryczny/nieparametryczny). Błędy wnioskowania statystycznego – błąd I-go rodzaju (poziom istotności ?), błąd II-go rodzaju (ß). Funkcja mocy testu – wyznaczanie liczności próbki.
  Testy: dla wartości średniej ( test u, test t), na porównanie dwóch wartości średnich (test t, test par skojarzonych), test dla wariancji (chi-kwadrat) , test na porównanie wariancji ( F, Bonett, Levene, Morgan), test medianowy Manna-Whitney’a, identyfikacja wyników izolowanych (odskakujacych) – testy Grubbsa, Dixona, Hampela, ocena zgodności z rozkładem normalnym – graficzny test normalności (normal probability plot), test chi kwadrat, K-S, Andersona-Darlinga, testy ekwiwalencji (ocena istotności róznicy), karty kontrolne Shewharta (ocena stabilności)
 • Analiza wariancji (ANOVA)
  Zasada metody. ANOVA jedno/dwuczynnikowa, model stały/losowy. Weryfikacja założeń Anova – losowość,równość wariancji (Bartlett, Levene, wielokrotnych porównań), normalność reszt. Testy post-hoc: test Tukey’a (istotność różnic pomiędzy oznaczeniami), Dunnett’a (odniesienie różnych oznaczeń do wzorca). Nieparametryczne alternatywy ANOVA: test Kruskalla-Wallisa (zamiast ANOVA jednoczynnikowa), test Friedmana (zamiast ANOVA dwuczynnikowa), bloki kompletnie zrandomizowane). Ocena jakości metody pomiarowej wg ISO 5725.
 • Techniki statystyczne w porównaniach miedzylaboratoryjnych wg ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison – szczegółowa analiza
  Wskaźniki – z, z’, zeta, En. Ocena niepewności (niepewność standardowa, rozszerzona, złożona). Ocena powtarzalności i odtwarzalności. Monitorowanie zgodności. Metody graficzne – wykres gęstości (kernel density plots), wykres słupkowy (bar-plots), wykres Youdena (Youden plot). Charakterystyka wszystkich pozostałych technik statystycznych.
 • Podsumowanie.
  Inne dokumenty nt. metod statystycznych w porównaniach międzylaboratoryjnych – ASTM E691-05, ASTM E2489-11, porównania miedzylaboratoryjne w Internecie – ciekawe strony, dyskusja

Ćwiczenia:

· Statystyczna analiza zbioru danych, wyznaczanie podstawowych statystyk opisowych, graficzna prezentacja danych, identyfikacja wyników izolowanych (reguła trzech odchyleń standardowych, testy Grubbsa, Dixona, Hampela, Hubera, Cochrana, kryterium pudełkowe-box plot). Wyznaczanie przedziału ufności – ocena maksymalnego bezwzględnego/względnego błędu (niepewności) oceny

· Weryfikacja normalności – graficzny test normalności, testy chi-kwadrat, AD, K-S , przeprowadzenie/interpretacja, inne prostsze sposoby identyfikacji rozkładu normalnego: kształt histogramu, parametry kształtu tj. skośność i kurtoza.

· Testowanie hipotez parametrycznych – dla wartości średniej , porównanie dwóch wartości średnich, dla wariancji, porównanie dwóch wariancji (odchyleń standardowych), test par skojarzonych

· Testowanie hipotez nieparametrycznych – test Manna-Whitney’a

· Testy ekwiwalencji – dla średniej, dla różnicy pomiędzy średnimi

· Ocena mocy testu – wyznaczanie liczności próbki

· Konstrukcja kart kontrolnych Shewharta i sposób ich wykorzystania w analizie laboratoryjnej

· Analiza wariancji – weryfikacja założeń (testy równości wariancji, normalność reszt), jednoczynnikowa analiza wariancji, dwuczynnikowa analiza wariancji, schemat doświadczalny – bloki kompletnie zrandomizowane, testy wielokrotnych porównań Tukey’a, Fishera, porównanie ze standardem – test Dunnetta

· Analiza wariancji w ocenie powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego

· Testy nieparametryczne Kruskalla-Wallisa, Friedmana

· Ocena wskaźników z, z’, zeta, En. Porównanie wyników otrzymanych za pomocą różnych procedur, porównanie wyników serii/ rożnych próbek – metody grafizne , diagram Youdena, testy Mandela (h,k)

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·      Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi statystycznych w opracowaniu wyników badań laboratoryjnych

·      W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy wyników badań laboratoryjnych – wybór metody, rachunkowe przeprowadzenie analizy, wnioskowanie na podstawie otrzymanych wyników

·      Jakie są formalne wymagania odnośnie stosowania metod statystycznych w porównaniach międzylaboratoryjnych (PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015)

·      Jakich korzyści dostarczają narzędzia statystyczne w badaniach i porównaniach międzylaboratoryjnych

 

Uczestnik dowie się:

·      Jakie są wymagania formalne odnośnie stosowania metod statystycznych w porównaniach międzylaboratoryjnych

·      Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia statystyczne

·      Na co zwracać szczególną uwagę w statystycznej analizie wyników badań laboratoryjnych i porównaniach międzylaboratoryjnych

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wszystkie podejmowane zagadnienia  ilustrowane są wieloma przykładami w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę rachunkową jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników).

Adresaci

- Kierownicy laboratoriów

- analitycy i specjaliści laboratoriów badawczych i pomiarowych

- osoby projektujące system zarządzania laboratorium wg ISO 17025,

- audytorzy wewnętrzni

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania