Ilustracja szkolenia: Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych- szkolenie online

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych- szkolenie online

Cele szkolenia

Metody oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) w przypadku pomiarów niepowtarzalnych (np. niszczących lub zmieniających wielkość mierzoną) wg wytycznych branży motoryzacyjnej (MSA-4). Przegląd i powtórka metod MSA dla pomiarów powtarzalnych. Monitorowanie stabilności systemów pomiarowych w przypadku pomiarów niepowtarzalnych, analiza „R&R” dla pomiarów niepowtarzalnych – ARM, RM, ANOVA. Przykłady, ćwiczenia z wykorzystaniem prostego sprzętu pomiarowego i arkuszy obliczeniowych.

Dostępna wersja stacjonarna - MSARR-N

Termin i miejsce

  • 13 - 15 października 2020
    do rozpoczęcia pozostało 62 dni
    Online

Symbol szkolenia

MSARR-N-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności, zasady)

9.00 – 10.00

Sesja 1

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru, stabilność a zdolność systemu pomiarowego (krótkoterminowa – długoterminowa),

·  skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem,
błędy I i II rodzaju,

·  błąd przypadkowy i systematyczny, wpływ przyrządu i obsługi – analiza przykładu [xlsx].

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 2

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  opis zdolności systemów pomiarowych:

·  błędy przypadkowe (powtarzalność – EV, odtwarzalność – AV), błąd systematyczny (niepoprawność – „bias”, liniowość), zmienność całkowita (TV), zmienność procesu (PV), rozdzielczość (Re),

·  wskaźniki %Re, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,

·  procedura typ-1:

·  wskaźniki Cg, Cgk, stabilność krótkoterminowa, analiza przypadku [xlsx],

·  analiza zdolności (bias, EV) metodą karty kontrolnej, analiza przykładu [xlsx].

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 3

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  procedura typ-2:

·  jak zauważyć źródła zmienności – analiza przykładu (badanie 3x3x3 [xlsx]),

·  analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – formularz, analiza przykładu 3x3x10 [xlsx].

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 4

Powtórka - zdolność i stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych:

·  procedura typ-2:

·  analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – wskaźniki, analiza przykładu 3x3x10 [xlsx],

·  analiza R&R metodą analizy wariancji (ANOVA) – formularz, wskaźniki, analiza przykładu [raport Minitab],

·  analiza R&R metodą rozstępów (RM), analiza przypadku [xlsx],

·  analiza R&R typ-3 metodą rozstępów (RM), analiza przykładu [xlsx].

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 5

Powtórka - stabilność systemu pomiarowego dla pomiarów powtarzalnych (zastosowanie kart kontrolnych SPC):

·  metoda S1 (wg MSA-4) – procedura, formuły, analiza przykładu [xlsx],

·  metoda S2 (wg MSA-4) – procedura (sygnalnie).

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Podsumowanie, informacja zwrotna  od Uczestników.

 

Dzień 2

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

9.00 – 10.00

Sesja 6

Badanie systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  mini-powtórka dnia pierwszego,

·  problemy z rozdzieleniem źródeł zmienności,

·  przygotowanie do badania:

·  zdefiniowanie metody pomiaru i wielkości (charakterystyki) mierzonej,

·  pozyskanie próbki homogenicznej,

·  stabilizacja wielkości (charakterystyki) mierzonej.

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 7

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S4 (MSA-4) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  monitorowanie stabilności systemu pomiarowego – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx].

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 8

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S3 (MSA-4) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  ocena próbki homogenicznej / ocena procesu produkcji – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx, raport Minitab].

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 9

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S3 (c.d.):

·  monitorowanie stabilności systemu pomiarowego – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx].

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 10

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda S5a (MSA-4) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie,

·  rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx],

·  metoda S5b (MSA-4) – procedura (sygnalnie).

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Zakończenie:

·  podsumowanie drugiego dnia,

·  informacja zwrotna od Uczestników.

 

 

 

 

 

Dzień 3

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

9.00 – 10.00

Sesja 11

Badanie stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  powtórka dnia drugiego.

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 12

Metody badania zdolności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda V3 – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  monitorowanie zdolności systemu pomiarowego – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx],

·  zastosowanie metody R&R typ-3 (RM), analiza przypadku [xlsx].

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 13

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda V4 (ARM) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  badanie zdolności (3x3x6) – rozwiązanie i analiza przypadku [xlsx].

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 14

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  metoda V4 (ANOVA Nested / ANOVA Crossed) – zastosowanie, przygotowanie, realizacja, wnioskowanie:

·  przygotowanie próbek,

·  raport wyników (istotność wpływu czynników, interakcja, wskaźniki),

·  badanie zdolności ANOVA Crossed (3x3x10) – analiza przykładu [raport Minitab],

·  badanie zdolności ANOVA Nested (3x3x5) – analiza przykładu [raport Minitab].

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 15

Metody badania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów niepowtarzalnych:

·  przypadki specjalne:

·  pomiar równoczesny,

·  dostępność wzorca.

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Zakończenie:

·  podsumowanie,

·  ciąg dalszy MSA – dyskusja (wdrażanie, planowanie),

·  informacja zwrotna od Uczestników.

Uwagi:

 

1.       Tematem ćwiczeń i analiz przypadków może być system pomiarowy Uczestników. W przypadku zainteresowania wymagany jest wcześniejszy kontakt z Działem Szkoleń TQMsoft
w celu ustalenia szczegółów technicznych z trenerem.

2.       Ćwiczenia i analizy przypadków odbywają się z użyciem przygotowanych szkoleniowych arkuszy kalkulacyjnych [xlsx]. Uczestnik otrzymuje ich kopię do użytku w celach szkoleniowych do użytku wyłącznie w obrębie firmy delegującej Uczestnika na szkolenie, bez prawa przekazywania osobom nie będących pracownikami firmy delegującej.

3.       Firma TQMsoft nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystywania szkoleniowych arkuszy kalkulacyjnych przez firmę delegującą Uczestnika na szkolenie.

Adresaci

·         Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym.

·         Pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych / badawczych.

·         Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości lub SPC.

·         Osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów / metod kontroli wyrobu / nadzorowania procesu.

·         Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949.

·         Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).

·         Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów.

·         Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców.

·         Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.

·         Inżynierowie procesu.

·         Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów.

·         Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Możliwość identyfikacji słabych punktów kontrolnych w kontroli dostaw, w toku procesu produkcyjnego oraz w kontroli końcowej, szczególnie dla właściwości (charakterystyk) specjalnych.

·         Uzyskanie danych do określenia przyczyn nieskutecznej kontroli i ich redukcji, a przez to poprawa jakości dostaw do klienta.

·         Ocena trafności doboru metod pomiarowych dla sterowania procesem, a przez to redukcja kosztów błędnych interwencji w procesie produkcyjnym.?

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA – Measurement System Analysis) stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, tolerancję i zmienność w procesie produkcji), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową.
Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzji o zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu).
Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”, która w sytuacji pomiarów „niepowtarzalnych” (np. pomiary twardości, chropowatości, wytrzymałości, momentów dokręceń czy badania niszczące) wymaga modyfikacji polegającej m.in. na odpowiednim przygotowaniu próbek.
W zakresie MSA mieści się też monitorowanie długoterminowej stabilności systemów pomiarowych (adoptowanymi z SPC metodami), które w porównaniu z okresowym sprawdzaniem/wzorcowaniem lub okresowo wykonywaną analizą „R&R” zapewniają nieporównanie większą skuteczność wykrywania problemów związanych z systemami pomiarowymi w czasie procesu produkcyjnego lub kontrolnego

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.