Ilustracja szkolenia: Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

MSARR-N

Program i ćwiczenia

1. Zdolność systemu pomiarowego.
2. Przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru.
3. Niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji - skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem.
4. Składniki zmienności, wskaźniki i wymagania – powtórka.
5. Niepoprawność wskazań (błąd systematyczny).
6. Błędy przypadkowe: powtarzalność (EV), odtwarzalność (AV), niepewność standardowa (powtarzalność i odtwarzalność R&R).
7. Zmienność całkowita (TV) a zmienność własna procesu (PV).
8. Rozdzielczość i rozróżnialność (ndc).
9. Wskaźniki zdolności i wymagania dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem.
10. Krótkoterminowa i długoterminowa stabilność systemu pomiarowego: karty kontrolne SPC w zastosowaniu do monitorowania systemu pomiarowego.
11. Metodyka badań zdolności systemów pomiarowych.
12. Analiza „R&R” metodą średnich i rozstępów (ARM) dla pomiarów „powtarzalnych” – powtórka (wg MSA-4).
13. Przypadek pomiaru „niepowtarzalnego” – problemy z określeniem źródeł zmienności.
14. Metody monitorowania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów powtarzalnych (procedury S1, S2) oraz niepowtarzalnych (procedury S3, S4, S5a, S5b).
15. Pojęcie próbki „homogenicznej”, metody pozyskiwania / przygotowywania.
16. Metody badania zdolności systemu pomiarowego w przypadku pomiarów niepowtarzalnych: procedury V3, V3a, V4 – analiza „R&R” z użyciem metody ARM (średnich i rozstępów) „ANOVA Crossed” (krzyżowa) i „ANOVA Nested” (zagnieżdżona).
17. Problemy i ograniczenia w interpretacji negatywnych wyników analiz.

Ćwiczenia:

 • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – analiza przypadku (powtórka).
 • Projektowanie i wykorzystanie kart kontrolnych X-mR, z-R, Xśr-R do monitorowania długoterminowej stabilności systemu pomiarowego (procedury S1, S3, S4, S5a) – rozwiązywanie przypadków indywidualne lub zespołowe (Excel) w celu zrozumienia sposobu i zakresu stosowania kart stabilności.
 • Ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC w celu nabycia umiejętności doboru metody i wykonania badania.
 • Procedura V3 oraz V3a (test-retest study) – rozwiązanie przypadku, ćwiczenie obliczeniowe (Excel).
 • Analiza R&R metodą „Anova Nested” (procedura V4) – przygotowanie próbki homogenicznej, własnoręczne pomiary i analiza wyników (oprogramowanie MSA).

W przypadku szkoleń zamkniętych: ćwiczenia wykonywane mogą być na bazie próbki wyrobów Klienta; wymaga to wcześniejszego przygotowania próbki przez Klienta w uzgodnieniu z trenerem.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym.
 • Pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych / badawczych.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości lub SPC.
 • Osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów / metod kontroli wyrobu / nadzorowania procesu.
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949.
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców.
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
 • Inżynierowie procesu.
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Możliwość identyfikacji słabych punktów kontrolnych w kontroli dostaw, w toku procesu produkcyjnego oraz w kontroli końcowej, szczególnie dla właściwości (charakterystyk) specjalnych.
 • Uzyskanie danych do określenia przyczyn nieskutecznej kontroli i ich redukcji, a przez to poprawa jakości dostaw do klienta.
 • Ocena trafności doboru metod pomiarowych dla sterowania procesem, a przez to redukcja kosztów błędnych interwencji w procesie produkcyjnym.

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA – Measurement System Analysis) stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, tolerancję i zmienność w procesie produkcji), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową.Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzji o zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu).Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”, która w sytuacji pomiarów „niepowtarzalnych” (np. pomiary twardości, chropowatości, wytrzymałości, momentów dokręceń czy badania niszczące) wymaga modyfikacji polegającej m.in. na odpowiednim przygotowaniu próbek.W zakresie MSA mieści się też monitorowanie długoterminowej stabilności systemów pomiarowych (adoptowanymi z SPC metodami), które w porównaniu z okresowym sprawdzaniem/wzorcowaniem lub okresowo wykonywaną analizą „R&R” zapewniają nieporównanie większą skuteczność wykrywania problemów związanych z systemami pomiarowymi w czasie procesu produkcyjnego lub kontrolnego.

Opinie uczestników

16-18.10.2019 r. "Szkolenie świetne na wysokim poziomie."
30.09-01.10.2019 r. "Przyjazna atmosfera, dużo przykładów z życia."
20-22.03.2019 r. "Ciekawy program. Praktyczne przykłady zastosowania. Jasny przekaz."
14-16.11.2018 r. "Dobre przedstawienie treści i wytłumaczenie problemów."
09-11.07.2018 r. "Bardzo jasno przedstawiona treść szkolenia."
14-15.06.2018 r. "Komunikatywność trenera i uporządkowana wiedza."
14-15.06.2018 r. "Doskonała komunikatywność z trenerem. Odpowiedzi, zakres szkolenia oraz przykłady."
30-31.03.2017 r. "Komunikatywność i merytoryczność trenera."
03-04.11.2016 r. "Bardzo duża umiejętność przekazywania informacji i tłumaczenia."
12-13.05.2016 r. "Zaangażowanie i pomysłowość trenera."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek