Ilustracja szkolenia: Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

Przedmiot szkolenia

Metody oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) w przypadku pomiarów niepowtarzalnych (np. niszczących lub zmieniających wielkość mierzoną) wg wytycznych branży motoryzacyjnej (MSA-4). Przegląd i powtórka metod MSA dla pomiarów powtarzalnych. Monitorowanie stabilności systemów pomiarowych w przypadku pomiarów niepowtarzalnych, analiza „R&R” dla pomiarów niepowtarzalnych – ARM, RM, ANOVA. Przykłady, ćwiczenia z wykorzystaniem prostego sprzętu pomiarowego i arkuszy obliczeniowych.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

MSARR-N

Program i ćwiczenia

1. Zdolność systemu pomiarowego.
2. Przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru.
3. Niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji - skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem.
4. Składniki zmienności, wskaźniki i wymagania – powtórka.
5. Niepoprawność wskazań (błąd systematyczny).
6. Błędy przypadkowe: powtarzalność (EV), odtwarzalność (AV), niepewność standardowa (powtarzalność i odtwarzalność R&R).
7. Zmienność całkowita (TV) a zmienność własna procesu (PV).
8. Rozdzielczość i rozróżnialność (ndc).
9. Wskaźniki zdolności i wymagania dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem.
10. Krótkoterminowa i długoterminowa stabilność systemu pomiarowego: karty kontrolne SPC w zastosowaniu do monitorowania systemu pomiarowego.
11. Metodyka badań zdolności systemów pomiarowych.
12. Analiza „R&R” metodą średnich i rozstępów (ARM) dla pomiarów „powtarzalnych” – powtórka (wg MSA-4).
13.Przypadek pomiaru „niepowtarzalnego” – problemy z określeniem źródeł zmienności.
14. Metody monitorowania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów powtarzalnych (procedury S1, S2) oraz niepowtarzalnych (procedury S3, S4, S5a, S5b).
15. Pojęcie próbki „homogenicznej”, metody pozyskiwania / przygotowywania.
16. Metody badania zdolności systemu pomiarowego w przypadku pomiarów niepowtarzalnych: procedury V3, V3a, V4 – analiza „R&R” z użyciem metody ARM (średnich i rozstępów) „ANOVA Crossed” (krzyżowa) i „ANOVA Nested” (zagnieżdżona).
17.Problemy i ograniczenia w interpretacji negatywnych wyników analiz.

Ćwiczenia:

 • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – analiza przypadku (powtórka).
 • Projektowanie i wykorzystanie kart kontrolnych X-mR, z-R, Xśr-R do monitorowania długoterminowej stabilności systemu pomiarowego (procedury S1, S3, S4, S5a) – rozwiązywanie przypadków indywidualne lub zespołowe (Excel) w celu zrozumienia sposobu i zakresu stosowania kart stabilności.
 • Ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC w celu nabycia umiejętności doboru metody i wykonania badania.
 • Procedura V3 oraz V3a (test-retest study) – rozwiązanie przypadku, ćwiczenie obliczeniowe (Excel).
 • Analiza R&R metodą „Anova Nested” (procedura V4) – przygotowanie próbki homogenicznej, własnoręczne pomiary i analiza wyników (oprogramowanie MSA).

W przypadku szkoleń zamkniętych: ćwiczenia wykonywane mogą być na bazie próbki wyrobów Klienta; wymaga to wcześniejszego przygotowania próbki przez Klienta w uzgodnieniu z trenerem.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym.
 • Pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych / badawczych.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości lub SPC.
 • Osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów / metod kontroli wyrobu / nadzorowania procesu.
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949.
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców.
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
 • Inżynierowie procesu.
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Możliwość identyfikacji słabych punktów kontrolnych w kontroli dostaw, w toku procesu produkcyjnego oraz w kontroli końcowej, szczególnie dla właściwości (charakterystyk) specjalnych.
 • Uzyskanie danych do określenia przyczyn nieskutecznej kontroli i ich redukcji, a przez to poprawa jakości dostaw do klienta.
 • Ocena trafności doboru metod pomiarowych dla sterowania procesem, a przez to redukcja kosztów błędnych interwencji w procesie produkcyjnym.​

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA – Measurement System Analysis) stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, tolerancję i zmienność w procesie produkcji), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową.
Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzji o zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu).
Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”, która w sytuacji pomiarów „niepowtarzalnych” (np. pomiary twardości, chropowatości, wytrzymałości, momentów dokręceń czy badania niszczące) wymaga modyfikacji polegającej m.in. na odpowiednim przygotowaniu próbek.
W zakresie MSA mieści się też monitorowanie długoterminowej stabilności systemów pomiarowych (adoptowanymi z SPC metodami), które w porównaniu z okresowym sprawdzaniem/wzorcowaniem lub okresowo wykonywaną analizą „R&R” zapewniają nieporównanie większą skuteczność wykrywania problemów związanych z systemami pomiarowymi w czasie procesu produkcyjnego lub kontrolnego.

Opinie uczestników

16-18.10.2019 r. "Szkolenie świetne na wysokim poziomie."
30.09-01.10.2019 r. "Przyjazna atmosfera, dużo przykładów z życia."
20-22.03.2019 r. "Ciekawy program. Praktyczne przykłady zastosowania. Jasny przekaz."
14-16.11.2018 r. "Dobre przedstawienie treści i wytłumaczenie problemów."
09-11.07.2018 r. "Bardzo jasno przedstawiona treść szkolenia."
14-15.06.2018 r. "Komunikatywność trenera i uporządkowana wiedza."
14-15.06.2018 r. "Doskonała komunikatywność z trenerem. Odpowiedzi, zakres szkolenia oraz przykłady."
30-31.03.2017 r. "Komunikatywność i merytoryczność trenera."
03-04.11.2016 r. "Bardzo duża umiejętność przekazywania informacji i tłumaczenia."
12-13.05.2016 r. "Zaangażowanie i pomysłowość trenera."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek