Cele szkolenia

Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. Elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce auditora. Ćwiczenia symulacyjne, scenki, analiza zachowań i możliwych udoskonaleń warsztatu Uczestników.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

AW-W

Adresaci

Auditorzy wewnętrzni SZJ, Pełnomocnicy ds. SZJ.

Korzyści dla uczestnika

  • Poszerzenie kompetencji (umiejętności i wiedzy) auditorów na temat aspektów komunikacji interpersonalnej i jej wpływu na skuteczność przeprowadzanego auditu.
  • Zwiększenie kompetencji auditorów w zakresie klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności, postępowania z niezgodnością, proponowania działań korygujących i zapobiegawczych.
  • Wzrost kompetencji auditorów w zakresie przygotowania raportu zawierającego konstruktywną informację zwrotną dla auditowanego i dla klienta auditu.
  • Zapoznanie auditorów z różnicami pomiędzy wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 a wymaganiami normy ISO 9001:2009.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek