Ilustracja szkolenia: Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Cele szkolenia

Uzyskanie / poszerzenie:  

 • Kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu.
 • Kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011.
 • Wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008. 
 • Wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004.
 • Wiedzy o strukturze i wymaganiach norm PN-N 18001 (OHSAS 18001).
Dostępna wersja ON-LINE - AW-ZSZJ-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

AW-ZSZJ

Program i ćwiczenia

Wprowadzenie:
1. Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej. 2. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania. 3. Znowelizowane zasady zarządzania jakością. 4. Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:

 • zastosowanie normy ISO 9001,
 • struktura i wymagania normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008(wybrane zagadnienia).

5. Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:

 • zastosowanie normy ISO 14001,
 • struktura i wymagania normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004(wybrane zagadnienia).

6. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001 (OHSAS18001), w tym:

 • zastosowanie normy PN-ISO 45001:2018
 • struktura i wymagania normy PN-ISO 45001:2018 (wybrane zagadnienia).

7. Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

 • terminologii - słownik podstawowych pojęć,
 • zasad auditowania,
 • zarządzania programem auditów,
 • działań auditowych:
 • zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności,
 • formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

8. Komunikowanie się podczas auditu. 9. Przeprowadzenie działań poauditowych. 10. Kompetencje i oceny auditorów. 11. Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego.
Ćwiczenia:
1. Zasady zarządzania jakością.
2. Terminy i definicje.
3. Identyfikowanie niezgodności.
4. Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące.
5. Cechy i umiejętności auditora.
6. Komunikacja w trakcie auditu.
7. Klasyfikowanie niezgodności.
8. Audit zgodności vs audit skuteczności.
9. Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

 • identyfikowania niezgodności,
 • klasyfikacji niezgodności,
 • formułowania dowodu z auditu,
 • formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

Adresaci

 • kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ,
 • auditorzy wewnętrzni ZSZ z niewielką praktyką lub bez praktyki,
 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie,
 • auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności: 1. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami normy ISO 9001:2015. 2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011.
3. Zapoznanieuczestników ze strukturą i wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018 4. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • identyfikowaniem niezgodności,
 • klasyfikacją niezgodności,klasyfikacją niezgodności,
 • formułowaniem dowodu z auditu,
 • formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikacją w trakcie auditu.
 • nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1. Poszerzenie wiedzy uczestników o modelach systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001, ISO 14001, PN-ISO 45001.2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymagania normy ISO 19011.3. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ZSZ, w tym nabycie przez nich podstawowych kompetencji do przygotowywania i przeprowadzania auditów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:klasyfikacją niezgodności,formułowaniem dowodu z audytu,formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,komunikacją interpersonalną w trakcie auditu. Audytorzy wewnętrzni przedsiębiorstwa po szkoleniu będą posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów w warunkach rzeczywistych.

Metodyka

mini wykład, dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja i analiza auditu, prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Zajęcia prowadzone są metodą facylitacji. Facylitacja to pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy w spokojnej atmosferze, bez napięć i konfliktów.

Zastosowanie

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jest efektywnym i wiarygodnym narzędziem do wspierania realizacji polityki systemu. Dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje działania, w celu poprawy osiąganych rezultatów.

Opinie uczestników

28-29.11.2019 r. "Doświadczenie prowadzącego. Precyzyjne odpowiedzi na pytania. Dobra komunikacja."
16.10.2019 r. "Dużo przykładów z życia. Charyzmatyczny prowadzący."
09.08.2019 r. "Trener posiada wystarczającą wiedzę, w sposób rzetelny i właściwy przekazał ją uczestnikom szkolenia."
09-10.05.2019 r. "Duża wiedza trenera."
04-05.12.2018 r. "Duża wiedza i komunikatywność trenera. Wiele przykładów."
04-05.12.2018 r. "Dużo przykładów z "życia firmy". Prezentacja przykładowych dokumentów / formularzy."
03-04.12.2018 r. "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny."
03-04.12.2018 r. "Teoria poparta praktyką, kontakt z prowadzącym. Odpowiedzi na wszystkie pytania."
12-13.06.2018 r. "Szkolenie dostosowane do bieżących naszych pytań i potrzeb."
12-13.06.2018 r. "Wysoki poziom wiedzy, zaangażowania trenera w sposób przekazywania informacji uczestnikom szkolenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek