Cele szkolenia

- Budowanie i wzmocnienie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

- Właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji
- Poprawa organizacji laboratoriów jakości oraz obszarów odpowiedzialnych za jakość
- Podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych
- Ukształtowaniem niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

QMS-P

Program i ćwiczenia

1.
Rola świadomości jakościowej w organizacji. Pojęcie
jakości, polityka jakości

2.
System zarządzania jakością i rola
najwyższego kierownictwa w kreowaniu i utrzymaniu jakości

3.
Podejście procesowe a
struktura hierarchiczna. Metody opisu procesu.

4.
Kontrola jakości, sterowanie jakością a zarządzanie
jakością.

5.
Koszty złej jakości
(reklamacje, eskalacja, ciągłość dostaw, działania korekcyjne i korygujące,
koszty i kary umowne, ocena klienta)

6.
Wymagania klienta (źródła,
sposoby dokumentowania, ważność wymagań, sposób przechowywania i udostępniania
wymagań)

7.
Dokumenty jakościowe (plan
kontrolny, instrukcja, procedura, formularz, raport pomiarowy, dokumentacja
zatwierdzenia procesu, dokumentacja rozwiązywania problemu)

8.
Charakterystyki specjalne
(definiowanie, oznaczanie, przechowywanie zapisów, bezpieczeństwo wyrobu,
specyficzne wymagania klienta)

9.
Narzędzia do budowania i wzmacniania
świadomości jakościowej
(program szkolenia nowych pracowników, wewnętrzne
cykliczne szkolenia, system odpraw Shop floor Meeting, audity warstwowe, audity
wewnętrzne i zewnętrzne, Lessons Learned, Best-Practise, system KAIZEN, zabezpieczenia
prewencyjne i detekcyjne, targi i prezentacje, warsztaty tematyczne)

10.
Odpowiedzialność za jakość
(uprawnienia i odpowiedzialności danego stanowiska)

11.
Rozwijanie świadomości jakościowej. Cykl
PDCA. Idea ciągłego doskonalenia

12.
Platforma do zgłaszania i raportowania zadań
jakościowych

13.
Systemy
CAQ wykorzystywane do poprawy jakości na produkcji

14.
Zasada budowania systemów pomiarowych

15.
Podsumowanie


Ćwiczenia

1.
Zrozumienie pojęcia jakości

2.
Opisać proces szkolenia- diagram żółwia

3.
Studium przypadku oceny wyrobu na granicy
specyfikacji – podejmowanie działań w toku bieżącej produkcji

Adresaci

Kierownicy Działów Jakości, Inżynierowie Jakości, Inżynierowie
procesu, Mistrzowie, Liderzy, Brygadziści, Metrolodzy, Inspektorzy Jakości, Pracownicy
zaangażowani w działania jakościowe,

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

-
Właściwie interpretować wymagania klienta i jego oczekiwania w produkcji
seryjnej

-
Poprawnie decydować o zgodności wyrobów w granicach specyfikacji

-
Dobierać odpowiednie metody i techniki pomiarowe do oceny procesu

Uczestnik dowie się:

-
Jak ważną rolę pełni budowanie i wzmacnianie świadomości jakościowej w
organizacji?

-
Jak sprawnie i właściwie oceniać procesy?

-
Jakie konsekwencje niesie zaniechanie wymagań klienta?

-
Które narzędzia wykorzystać do wzrostu poziomu jakości w swojej firmie?

-
Jak wzmocnić wizerunek firmy na tle konkurencji?

Informacje dodatkowe

.