Cele szkolenia

 • Budowanie i wzmocnienie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej
 • Właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji
 • Poprawa organizacji laboratoriów jakości oraz obszarów odpowiedzialnych za jakość
 • Podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych
 • Ukształtowanieniezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

QMS-P

Program i ćwiczenia

 1. ​Rola świadomości jakościowej w organizacji. Pojęcie
  jakości, polityka jakości.
 2. System zarządzania jakością i rola
  najwyższego kierownictwa w kreowaniu i utrzymaniu jakości.
 3. Podejście procesowe a
  struktura hierarchiczna. Metody opisu procesu.
 4. Kontrola jakości, sterowanie jakością a zarządzanie
  jakością.
 5. Koszty złej jakości
  (reklamacje, eskalacja, ciągłość dostaw, działania korekcyjne i korygujące,
  koszty i kary umowne, ocena klienta.
 6. Wymagania klienta (źródła,
  sposoby dokumentowania, ważność wymagań, sposób przechowywania i udostępniania
  wymagań).
 7. Dokumenty jakościowe (plan
  kontrolny, instrukcja, procedura, formularz, raport pomiarowy, dokumentacja
  zatwierdzenia procesu, dokumentacja rozwiązywania problemu).
 8. Charakterystyki specjalne
  (definiowanie, oznaczanie, przechowywanie zapisów, bezpieczeństwo wyrobu,
  specyficzne wymagania klienta).
 9. Narzędzia do budowania i wzmacniania
  świadomości jakościowej
  (program szkolenia nowych pracowników, wewnętrzne
  cykliczne szkolenia, system odpraw Shop floor Meeting, audity warstwowe, audity
  wewnętrzne i zewnętrzne, Lessons Learned, Best-Practise, system KAIZEN, zabezpieczenia
  prewencyjne i detekcyjne, targi i prezentacje, warsztaty tematyczne).
 10. Odpowiedzialność za jakość
  (uprawnienia i odpowiedzialności danego stanowiska).
 11. Rozwijanie świadomości jakościowej. Cykl
  PDCA. Idea ciągłego doskonalenia.
 12. Platforma do zgłaszania i raportowania zadań
  jakościowych.
 13. Systemy
  CAQ wykorzystywane do poprawy jakości na produkcji.
 14. Zasada budowania systemów pomiarowych.
 15. Podsumowanie

Ćwiczenia:

 • Zrozumienie pojęcia jakości
 • Opisanieprocesu szkolenia- diagram żółwia
 • Studium przypadku oceny wyrobu na granicy
  specyfikacji – podejmowanie działań w toku bieżącej produkcji

Adresaci

Kierownicy Działów Jakości, Inżynierowie Jakości, Inżynierowie
procesu, Mistrzowie, Liderzy, Brygadziści, Metrolodzy, Inspektorzy Jakości, Pracownicy
zaangażowani w działania jakościowe

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwie interpretować wymagania klienta i jego oczekiwania w produkcji
  seryjnej
 • Poprawnie decydować o zgodności wyrobów w granicach specyfikacji
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki pomiarowe do oceny procesu

Uczestnik dowie się:

 • Jak ważną rolę pełni budowanie i wzmacnianie świadomości jakościowej w
  organizacji?
 • Jak sprawnie i właściwie oceniać procesy?
 • Jakie konsekwencje niesie zaniechanie wymagań klienta?
 • Które narzędzia wykorzystać do wzrostu poziomu jakości w swojej firmie?
 • Jak wzmocnić wizerunek firmy na tle konkurencji?

Informacje dodatkowe

.