Ilustracja szkolenia: Menedżer w czasie pandemii - praktyczne aspekty zarządzania- szkolenie online

Menedżer w czasie pandemii - praktyczne aspekty zarządzania- szkolenie online

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-SM-ONL

Program i ćwiczenia

1. Rola i funkcje menadżera: • Funkcje kadry kierowniczej.

 • Podstawowe funkcje i zadania kierownicze.

 • Przewodzenie a zarządzanie.

2. Menadżer jako przywódca: • Przywództwo ukierunkowane na działanie.

 • Zadanie, zespół, jednostka.

 • Cechy efektywnych zespołów.

 • Fazy rozwoju zespołów w organizacji.

 • Metody i techniki budowania skutecznych zespołów.

 • Jakim jesteśmy zespołem – „w jakim stadzie pracujesz”?

 • Struktura ról i zadań w zespole.

3. Style kierowania: • Przywództwo sytuacyjne.

 • Skuteczne kierowanie.

 • Przywództwo – rola i zadania lidera dla rozwoju zespołu.

 • LASI – poznaj swój styl kierowania.

4. Zespół pracowniczy i zasady jego funkcjonowania.
5. Proces motywacji.
6. Rodzaje motywacji.
7. Teorie motywacji: • Instrumentalna teoria motywacji.

 • Teorie treści.

 • Teorie procesu.

8. Główne teorie motywacji: • Hierarchia potrzeb Maslowa.

 • Teoria wartości oczekiwanej Vrooma.

 • Teoria celu.

 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga.

9. Rozmowa motywująca: • Cele.

 • Struktura.

 • Przebieg.

 • Wskazówki praktyczne.

10. Kultura organizacyjna a motywacja pracowników. '

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji analizie, wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Adresaci


 • kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla,

 • osoby kierujące zespołami projektowymi,

 • osoby nadzorujące sekcje i grupy szeregowych pracowników (superwizorzy, brygadziści),

 • osoby przygotowujące się do roli kierowniczej.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnik nauczy się: • definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,

 • rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania, wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracowników i zespołu,

 • dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,

 • dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych,

 • dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki,

 • stosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych – główne motywatory i czynniki higieny,

 • dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,

 • budować program motywowania własnego personelu,

 • kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników,

 • udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotne,

 • określać potrzeby podwładnych wpływające na efektywność pracy.

Opinie uczestników

Praktyczne przykłady, bardzo dobry kontakt online.
Prowadzący bardzo komunikatywny.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.