Cele szkolenia

​Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki. Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

UO-NM

Program i ćwiczenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania:

 • case study,
 • model społeczny Mc Gregor`a,
 • style kierowania -przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blanchard`a.

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera:

 • odpowiedzialność lidera i jego rola,
 • podstawowe różnice między managerem a liderem,
 • kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
 • budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu.

3. Organizacja pracy własnej:

 • rodzaje „pożeraczy czasu”,
 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”.

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników:

 • odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań,
 • doskonalenie pracowników - metody,
 • planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy.

5. Motywowanie i ocenianie:

 • motywacja jako proces,
 • rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw,
 • techniki motywacyjne i ich efektywność w perspektywie lat 2014-2020.

6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania:

 • rozmowa dyscyplinująca,
 • rozmowa oceniająca,
 • ocena pracownika w modelu kompetencyjnym.

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań:

 • planowanie strategiczne i krótkookresowe,
 • reguły planowania,
 • narzędzia planowania.

8. Praca zespołowa:

 • zalety i wady,
 • zasady budowania zespołów zadaniowych,
 • dobór członków zespołu i rola lidera,
 • zapobieganie błędom w pracy zespołowej.

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych,
 • rola informacji zwrotnej w zarządzaniu.

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem:

 • zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne,
 • koszty konfliktu w przedsiębiorstwie,
 • techniki rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji zostaje analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Adresaci

 • specjaliści awansujący na stanowisko menedżerskie,
 • menedżerowie z krótkim stażem na stanowisku,
 • menedżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem,
 • menedżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych,
 • pracownicy działu HR,
 • osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • menedżerowie/kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,
 • rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracownikówi zespołu,
 • dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,
 • dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych,
 • dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki,
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych - główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • budować program motywowania własnego personelu,
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu,
 • sprawnie przeprowadzić rozmowę z pracownikiem,
 • kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników,
 • udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotne,
 • określać potrzeby podwładnych wpływających na efektywność pracy,
 • przygotowywać i przeprowadzać rozmowę oceniającą,
 • dokonywać syntezy końcowej i formułować decyzje w oparciu o wyniki oceny,
 • efektywnie wykorzystywać wyniki oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych,
 • określać swoje słabe i mocne strony w dotychczasowym stylu delegowania,
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu.

Opinie uczestników

08-09.04.2019 r. "Celne komentarze, uporządkowanie dotychczasowej wiedzy."
25-26.01.2018 r. "Bardzo dobry, wręcz wybitny kontakt z uczestnikami szkolenia."
25-26.01.2018 r. "Zaskakująco interesujące, jak na temat, który wydawał się początkowo znany i "oklepany"."
25-26.01.2018 r. "Pan prowadzący ciekawie prowadził szkolenie, chętnie wyjaśniał tematy wymagające uzupełnienia."
19-20.10.2017 r. "Bardzo rzeczowe i kompetentne szkolenie."
30-31.03.2017 r. "Trener bardzo komunikatywny bardzo interesujące wykłady."
30-31.03.2017 r. "Szkolenie umożliwia odświeżenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi."
07-08.11.2016 r. "Kompetencje prowadzącego, poczucie humoru, bezpośredniość w kontaktach, dostosowanie formy do osób szkolonych, dobrze zaplanowany harmonogram szkolenia, dużo przykładów i prostota przekazu."
07-08.07.2016 r. "Duża wiedza trenera, umiejętność przekazywania wiedzy."
27-28.10.2015 r. "Bardzo wysokie kompetencje trenera."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek