Cele szkolenia

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu negocjacji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-NDZ

Program i ćwiczenia

I. Negocjator i jego kompetencje osobiste: 1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych. 2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji. 3. Język perswazji w procesie negocjacji. 4. Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji. 5. Obrona przed manipulacją. II. Proces negocjacyjny: 1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze. 2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne. 3. Główne schematy negocjacyjne. 4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania. 5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie. 6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych. 7. Cele i strategie w negocjacjach. 8. Scenariusze negocjacyjne. 9. Techniki negocjacyjne:

 • Techniki na otwarcie procesu.
 • Techniki w trakcie.
 • Techniki zamknięcia.

III. Negocjacje w praktyce: 1. Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych. 2. Symulacje. 3. Gry negocjacyjne

Adresaci

 • Pracownicy działu zakupów.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:

 • sformułować efektywne i motywujące cele i zadania negocjacyjne,
 • dokonać właściwego wyboru stylu negocjacyjnego w zależności od typów zachowań społecznych drugiej strony,
 • umiejętnie diagnozować interesy, potrzeby i motywację partnerów w negocjacjach,
 • efektywnie przeprowadzić proces negocjacji wg właściwej struktury,
 • skuteczniej rozpoznawać i radzić sobie z grami i manipulacjami partnerów/klientów w procesie negocjacji,
 • efektywniej rozróżniać, przygotowywać i prowadzić poszczególne etapy procesu negocjacji,
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wyższa skuteczność pracowników odpowiedzialnych za procesy klientowskie. Rozwój organizacji poprzez świadome działanie pracowników zaangażowanych w proces klienta. Wzrost lojalności pracowników do produktu i firmy. Posiadanie silnego i zaangażowanego zespołu pracowników. Wyższa motywacja pracowników do świadomego i celowanego działania.Wyższa efektywność pracowników jako rezultat zaangażowania, utożsamienia celów zawodowych z firmowymi. Przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywanie zadania. Rozumienie i utożsamienie się przez pracowników z celami biznesowymi Organizacji.Rozwój organizacji poprzez rozwój pracowników i podniesienie prestiżu firmy.Promowanie przez organizację postawy pro-aktywnej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Metodyka

wyklad, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek