Cele szkolenia

 • Zdobycie przez Uczestników wiedzy w zakresie wzorcowanie wag nieautomatycznych oraz kompetencji pozwalających na wewnętrzne wzorcowanie i/lub sprawdzanie powyższych przyrządów pomiarowych.
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej dobór wzorców pomiarowych i opracowanie instrukcji wzorcowania.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Symbol szkolenia

WZC-WN

Program i ćwiczenia

1. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia pomiarowego oraz wymagania stawiane laboratoriom wewnętrznym (PN-EN ISO 9001, ISO/TS 16949, PN-EN ISO 10012, PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 22000) – przegląd wymagań.
2. Wzorcowanie i jego praktyczne znaczenie (wzorcowanie i świadectwo wzorcowania, praktyczne znaczenie wzorcowania, sprawdzanie, kalibracja, adiustacja, weryfikacja, walidacja).
3. Hierarchiczny układ sprawdzeń, a spójność pomiarowa (hierarchiczne układy sprawdzeń, pojęcie spójności pomiarowej, sposoby zapewnienia spóności pomiarowej podczas wzorcowań i sprawdzań, polityka PCA dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, miara materialna, wzorzec pomiarowy, wzorce definiowalne i ustalone umownie, etalony).
4. Interpretacja wyniku wzorcowania według PN-EN ISO 14253-1.
5. Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych (terminologia, charakterystyki metrologiczne wag, klasyfikacja wag, błędy graniczne dopuszczalne, wzorce stosowane do wzorcowania).
6. Wzorcowanie vs Legalizacja wag nieautomatycznych z punktu widzenia wymagań systemów zarządzania jakością (różnica pomiędzy wzorcowaniem a legalizacją, podstawy metrologii prawnej).
7. Wzorcowanie wag (procedura wzorcowania, opracowanie zapiski wzorcowania, szacowanie budżetu niepewności, opracowanie świadectwa wzorcowania, przypisanie klasy dokładności, opracowanie instrukcji wzorcowania).

Ćwiczenia:

 • Analiza świadectw wzorcowania pod kątem ich wiarygodności i zapewnienia spójności pomiarowej (zapewnienia spójności pomiarowej i zgodności z PN-EN ISO 9001:2009, ISO/TS 16949:2009, PN-EN ISO/IEC 17025:2005).
 • Wyznaczanie błędów pomiaru oraz ich interpretacja według wyspecyfikowanych wymagań. Wykorzystanie wymagań normy PN-EN ISO 14253-1.
 • Opracowanie zakresu działania laboratorium wewnętrznego.
 • Opracowanie instrukcji wzorcowania.
 • Wzorcowanie wag, opracowanie zapiski z wzorcowania.
 • Szacowanie budżetu niepewności pomiaru.
 • Opracowanie świadectwa wzorcowania.
 • Orzekanie o zgodności z wymaganiami, przypisanie klasy dokładności wzorcowanej wagi.
 • Wykonywanie pomiarów przy użyciu wagi – określenie dokładności pomiaru.

Adresaci

 • personel laboratoriów metrologicznych i izb pomiarowych,
 • osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego,
 • osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
 • osoby zajmujące się pomiarami,
 • osoby zajmujące się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych,
 • pełnomocnicy systemów zarządzania jakością.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • prawidłowo wzorcował przyrządy pomiarowe,
 • prawidłowo dobierał wzorce pomiarowe,
 • samodzielnie opracowywał instrukcje wzorcowania,
 • poprawnie interpretował wynik pomiaru i wzorcowania,
 • podejmował słuszne decyzje o zgodności lub niezgodności wyposażenia pomiarowego z wymaganiami,
 • wiedział co to jest niepewności pomiaru i jakie są sposoby jej szacowania.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek