Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-P-ONL
Online

Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe- szkolenie online

Metody statystyczne

Cele szkolenia

• Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności  SPC - w  Big Data.
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC.

Symbol szkolenia

SPC-P-ONL

Terminy i miejsce

05 - 06 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 2 godziny
Lokalizacja: Online
11 - 12 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPCwe współczesnych systemach zarządzania jakością i innych kulturach organizacyjnych generujących jakość(ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, Six Sima).
 • Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka, przeznaczenie, normy, przewodniki (IS0/TR 10017).
 • Kontrola jakości a statystyczne sterowanie procesem (kontrola produktu – tolerowanie strat, SPC – unikanie strat).

2. Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych (statystyczny opis zmienności):

 • Definicja procesu.
 • Zmienność- redukcja zmienności to poprawa jakości.
 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Techniki rejestrowania i analizy zmienności – statystyczna analiza danych.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, ruchomy rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny.
 • Przykłady, ćwiczenia.

3. Zdolność procesu/maszyny:

 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii podstawowej (Cp, Cpk) oraz wedługISO/TR 22514-4 (Cp, Cpk, Pp, Ppk).
 • Krótka charakterystyka innych strategii oceny zdolności (AIAG, VDA).
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (ISO/TR 22514-3).
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – metoda percentylowa wraz z wykorzystaniem przybliżonej metody rachunkowej Clementsa (ISO/TR 22414-4).
 • Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej.
 • Przykłady, ćwiczenia.

4. Karty przebiegu procesu, karty kontrolne jako narzędzia monitorowania i doskonalenia procesu:

 • Karty przebiegu procesu a karty kontrolne.
 • Karty kontrolne Shewharta.
 • Ogólne zasady funkcjonowania kart kontrolnych Shewharta (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu, metoda projektowa tj. na podstawie warunków jakościowych nakładanych na proces) - karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Czułość kart kontrolnych – poziom możliwości detekcji zmian w procesie.
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, PN-ISO 7870, itd.).
 • Karty kontrolne w przypadku oceny atrybutowej: frakcji jednostek niezgodnych p, liczby jednostek niezgodnych np, liczby niezgodności c, liczby niezgodności na jednostkę u.
 • Przykłady, ćwiczenia.

5. Wzajemne relacje SPC vs MSA, aplikacje komputerowe wspomagające SPC:

 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) – kryteria zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania procesu/produktu (bez dobrego pomiaru nie ma dobrego SPC!).
 • Komputerowe wsparcie metod SPC – przegląd najczęściej wykorzystywanych środowisk.

6. Zasady wdrażania metod SPC, SPC w internecie.

Ćwiczenia:

 • Statystyczna analiza zbioru danych, wyznaczanie podstawowych parametrów opisowych, interpretacja wyników przeprowadzonych analiz (histogram, reguła trzech odchyleń standardowych).
 • Weryfikacja normalności – graficzny test normalności, przeprowadzenie/interpretacja, inne prostsze sposoby identyfikacji rozkładu normalnego: kształt histogramu, parametry kształtu tj. skośność i kurtoza.
 • Wyznaczanie empirycznej (na podstawie danych) i spodziewanej (na podstawie rozkładu teoretycznego) frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk – strategia podstawowa.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk – strategia według ISO/TR 22514-4.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od normalnego – metoda percentylowa.
 • Konstrukcja kart kontrolnych wartości średniej i rozstępu oraz pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu – metoda stabilizacyjna, metoda projektowa.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność- „czytanie” kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).
 • Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC.

·         W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.

·         Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.

·         Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.

·         Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – Normy serii ISO 9000 (w szczególności ISO 9001:2015), normatywy branżowe, Six Sigma.

·         Jakie normy ISO i inne dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.

·         Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.

·         Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Adresaci

·         specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,

·         inżynierowie procesu, technolodzy,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,

·         członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych.

Opinie użytkowników

Rzetelne wprowadzenie do tematu przed przedstawieniem zakresu szkoleniaBardzo kompetentny trener, jasny przekaz, możliwość stosowania Whiteboard.Konkrety, jasno i zrozumiale przekazane zagadnienia oraz ciekawe porównania i odniesienia przenoszące teorię do praktyki.Przede wszystkim jasny przekaz.Profesjonalizm, spokojny głos, Praktyczne podejście prowadzącego do tematuSzkolenie było bardzo interesujące i merytoryczne oraz prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania