Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-P-ONL
Online

Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe- szkolenie online

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

• Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności  SPC - w  Big Data.
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC.

Symbol szkolenia

SPC-P-ONL

Terminy i miejsce

23 - 24 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 5 godzin
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPCwe współczesnych systemach zarządzania jakością i innych kulturach organizacyjnych generujących jakość(ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, Six Sima).
 • Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka, przeznaczenie, normy, przewodniki (IS0/TR 10017).
 • Kontrola jakości a statystyczne sterowanie procesem (kontrola produktu – tolerowanie strat, SPC – unikanie strat).

2. Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych (statystyczny opis zmienności):

 • Definicja procesu.
 • Zmienność- redukcja zmienności to poprawa jakości.
 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Techniki rejestrowania i analizy zmienności – statystyczna analiza danych.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, ruchomy rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny.
 • Przykłady, ćwiczenia.

3. Zdolność procesu/maszyny:

 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii podstawowej (Cp, Cpk) oraz wedługISO/TR 22514-4 (Cp, Cpk, Pp, Ppk).
 • Krótka charakterystyka innych strategii oceny zdolności (AIAG, VDA).
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (ISO/TR 22514-3).
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – metoda percentylowa wraz z wykorzystaniem przybliżonej metody rachunkowej Clementsa (ISO/TR 22414-4).
 • Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej.
 • Przykłady, ćwiczenia.

4. Karty przebiegu procesu, karty kontrolne jako narzędzia monitorowania i doskonalenia procesu:

 • Karty przebiegu procesu a karty kontrolne.
 • Karty kontrolne Shewharta.
 • Ogólne zasady funkcjonowania kart kontrolnych Shewharta (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu, metoda projektowa tj. na podstawie warunków jakościowych nakładanych na proces) - karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Czułość kart kontrolnych – poziom możliwości detekcji zmian w procesie.
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, PN-ISO 7870, itd.).
 • Karty kontrolne w przypadku oceny atrybutowej: frakcji jednostek niezgodnych p, liczby jednostek niezgodnych np, liczby niezgodności c, liczby niezgodności na jednostkę u.
 • Przykłady, ćwiczenia.

5. Wzajemne relacje SPC vs MSA, aplikacje komputerowe wspomagające SPC:

 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) – kryteria zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania procesu/produktu (bez dobrego pomiaru nie ma dobrego SPC!).
 • Komputerowe wsparcie metod SPC – przegląd najczęściej wykorzystywanych środowisk.

6. Zasady wdrażania metod SPC, SPC w internecie.

Ćwiczenia:

 • Statystyczna analiza zbioru danych, wyznaczanie podstawowych parametrów opisowych, interpretacja wyników przeprowadzonych analiz (histogram, reguła trzech odchyleń standardowych).
 • Weryfikacja normalności – graficzny test normalności, przeprowadzenie/interpretacja, inne prostsze sposoby identyfikacji rozkładu normalnego: kształt histogramu, parametry kształtu tj. skośność i kurtoza.
 • Wyznaczanie empirycznej (na podstawie danych) i spodziewanej (na podstawie rozkładu teoretycznego) frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk – strategia podstawowa.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk – strategia według ISO/TR 22514-4.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od normalnego – metoda percentylowa.
 • Konstrukcja kart kontrolnych wartości średniej i rozstępu oraz pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu – metoda stabilizacyjna, metoda projektowa.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność- „czytanie” kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).
 • Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC.

·         W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.

·         Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.

·         Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.

·         Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – Normy serii ISO 9000 (w szczególności ISO 9001:2015), normatywy branżowe, Six Sigma.

·         Jakie normy ISO i inne dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.

·         Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.

·         Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Adresaci

·         specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,

·         inżynierowie procesu, technolodzy,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,

·         członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych.

Opinie użytkowników

Rzetelne wprowadzenie do tematu przed przedstawieniem zakresu szkoleniaBardzo kompetentny trener, jasny przekaz, możliwość stosowania Whiteboard.Konkrety, jasno i zrozumiale przekazane zagadnienia oraz ciekawe porównania i odniesienia przenoszące teorię do praktyki.Przede wszystkim jasny przekaz.Profesjonalizm, spokojny głos, Praktyczne podejście prowadzącego do tematuSzkolenie było bardzo interesujące i merytoryczne oraz prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania