Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-P

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności  SPC - w  Big Data.
 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
 • Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC.


  Zobacz także szkolenie z SPC-P online!

Symbol szkolenia

SPC-P

Terminy i miejsce

25 - 26 marca 2024
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
06 - 07 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 1 dzień
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Wprowadzenie:
 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC we współczesnych systemach zarządzania jakością i innych kulturach organizacyjnych generujących jakość (ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, Six Sima).
 • Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka, przeznaczenie, normy, przewodniki (IS0/TR 10017).
 • Kontrola jakości a statystyczne sterowanie procesem (kontrola produktu – tolerowanie strat, SPC – unikanie strat).
2.   Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych (statystyczny opis zmienności):
 • Definicja procesu.
 • Zmienność - redukcja zmienności to poprawa jakości.
 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Techniki rejestrowania i analizy zmienności – statystyczna analiza danych.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, ruchomy rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny.
 • Przykłady, ćwiczenia.
3.  Zdolność procesu/maszyny:
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii podstawowej (Cp, Cpk) oraz według ISO/TR 22514-4 (Cp, Cpk, Pp, Ppk).
 • Krótka charakterystyka innych strategii oceny zdolności (AIAG, VDA).
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (ISO/TR 22514-3).
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – metoda percentylowa wraz z  wykorzystaniem przybliżonej metody rachunkowej Clementsa (ISO/TR 22414-4).
 • Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej. 
 • Przykłady, ćwiczenia.
4.   Karty przebiegu procesu, karty kontrolne jako narzędzia monitorowania i doskonalenia procesu:
 • Karty przebiegu procesu a karty kontrolne.
 • Karty kontrolne Shewharta.
 • Ogólne zasady funkcjonowania kart kontrolnych Shewharta (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych  (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu, metoda projektowa tj. na podstawie warunków jakościowych nakładanych na proces) - karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Czułość kart kontrolnych – poziom możliwości detekcji zmian w procesie. 
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, PN-ISO 7870, itd.).
 • Karty kontrolne w przypadku oceny atrybutowej: frakcji jednostek niezgodnych p, liczby jednostek niezgodnych np, liczby niezgodności c, liczby niezgodności na jednostkę u. 
 • Przykłady, ćwiczenia.
5.   Wzajemne relacje SPC vs MSA, aplikacje komputerowe wspomagające SPC:
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) – kryteria zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania procesu/produktu (bez dobrego pomiaru nie ma dobrego SPC!).
 • Komputerowe wsparcie metod SPC – przegląd najczęściej wykorzystywanych środowisk.
6.   Zasady wdrażania metod SPC, SPC w internecie.
 
Ćwiczenia:
 • Statystyczna analiza zbioru danych, wyznaczanie podstawowych parametrów opisowych, interpretacja wyników przeprowadzonych analiz (histogram, reguła trzech odchyleń standardowych).
 • Weryfikacja normalności – graficzny test normalności, przeprowadzenie/interpretacja, inne prostsze sposoby identyfikacji rozkładu normalnego: kształt histogramu, parametry kształtu tj. skośność i kurtoza. 
 • Wyznaczanie empirycznej (na podstawie danych) i spodziewanej (na podstawie rozkładu teoretycznego) frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk – strategia podstawowa.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk – strategia według ISO/TR 22514-4. 
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od normalnego – metoda percentylowa.
 • Konstrukcja kart kontrolnych wartości średniej i rozstępu oraz pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu – metoda stabilizacyjna, metoda projektowa.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność - „czytanie” kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).
 • Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC.
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu. 
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.
 • Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – Normy serii ISO 9000 (w szczególności ISO 9001:2015), normatywy branżowe, Six Sigma. 
 • Jakie normy ISO i inne dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.
 • Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • inżynierowie procesu, technolodzy,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,
 • członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych.

Opinie użytkowników

"Ogromna wiedza szkoleniowca. Zarówno wiedza teoretyczna jak i praktyczna. Świetnie przygotowane materiały, podsumowanie, najważniejsze informacje. Sporo ćwiczeń."
"Bardzo doświadczony prowadzący - ogromna wiedza z zakresu SPC!"
"Jako osoba, która nie miała wcześniej żadnego doświadczenia z SPC, wszystko było jasne i zrozumiałe, więc praktycznie z poziomu wiedzy zero, w tym momencie jestem w stanie zrealizować wszystkie powierzone zadania."
"Imponująca wiedza, imponująca umiejętność przekazywania wiedzy i tłumaczenia zagadnień w zrozumiały sposób, imponująca komunikatywność i umiejętność świetnego kontaktu ze słuchaczami."
"Ogromna wiedza trenera, rozbudowane odpowiedzi na każde z zadanych pytań, ciekawe przykłady obrazujące omawiane zagadnienia."
"Bardzo wysokie kompetencje trenera, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Dużo przykładów z "życia codziennego", bogate odpowiedzi na zadawane pytania."
"Bardzo ciekawe szkolenie, Pan prowadzący super! Odpowiedź na każde pytania! Super dyskusja. To szkolenie wiele mi dało."
"Kompleksowe odpowiedzi na zadawane pytania nie tylko z tematu SPC, ale również z IATF, VDA czy AIAG."
"Bardzo dobra komunikatywność, pomimo obszernej treści umiejętność utrzymania zainteresowania słuchaczy na wysokim poziomie."
"Trener - żywa legenda statystyki, to trzeba przeżyć."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2400.00 zł netto
2952.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania