Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności  SPC - w  Big Data.
 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
 • Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC.


  Zobacz także szkolenie z SPC-P online!

Symbol szkolenia

SPC-P

Terminy i miejsce

08 - 09 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
17 - 18 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 30 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Wprowadzenie:
 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC we współczesnych systemach zarządzania jakością i innych kulturach organizacyjnych generujących jakość (ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, Six Sima).
 • Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka, przeznaczenie, normy, przewodniki (IS0/TR 10017).
 • Kontrola jakości a statystyczne sterowanie procesem (kontrola produktu – tolerowanie strat, SPC – unikanie strat).
2.   Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych (statystyczny opis zmienności):
 • Definicja procesu.
 • Zmienność - redukcja zmienności to poprawa jakości.
 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Techniki rejestrowania i analizy zmienności – statystyczna analiza danych.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, ruchomy rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny.
 • Przykłady, ćwiczenia.
3.  Zdolność procesu/maszyny:
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii podstawowej (Cp, Cpk) oraz według ISO/TR 22514-4 (Cp, Cpk, Pp, Ppk).
 • Krótka charakterystyka innych strategii oceny zdolności (AIAG, VDA).
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (ISO/TR 22514-3).
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – metoda percentylowa wraz z  wykorzystaniem przybliżonej metody rachunkowej Clementsa (ISO/TR 22414-4).
 • Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej. 
 • Przykłady, ćwiczenia.
4.   Karty przebiegu procesu, karty kontrolne jako narzędzia monitorowania i doskonalenia procesu:
 • Karty przebiegu procesu a karty kontrolne.
 • Karty kontrolne Shewharta.
 • Ogólne zasady funkcjonowania kart kontrolnych Shewharta (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych  (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu, metoda projektowa tj. na podstawie warunków jakościowych nakładanych na proces) - karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Czułość kart kontrolnych – poziom możliwości detekcji zmian w procesie. 
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, PN-ISO 7870, itd.).
 • Karty kontrolne w przypadku oceny atrybutowej: frakcji jednostek niezgodnych p, liczby jednostek niezgodnych np, liczby niezgodności c, liczby niezgodności na jednostkę u. 
 • Przykłady, ćwiczenia.
5.   Wzajemne relacje SPC vs MSA, aplikacje komputerowe wspomagające SPC:
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) – kryteria zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania procesu/produktu (bez dobrego pomiaru nie ma dobrego SPC!).
 • Komputerowe wsparcie metod SPC – przegląd najczęściej wykorzystywanych środowisk.
6.   Zasady wdrażania metod SPC, SPC w internecie.
 
Ćwiczenia:
 • Statystyczna analiza zbioru danych, wyznaczanie podstawowych parametrów opisowych, interpretacja wyników przeprowadzonych analiz (histogram, reguła trzech odchyleń standardowych).
 • Weryfikacja normalności – graficzny test normalności, przeprowadzenie/interpretacja, inne prostsze sposoby identyfikacji rozkładu normalnego: kształt histogramu, parametry kształtu tj. skośność i kurtoza. 
 • Wyznaczanie empirycznej (na podstawie danych) i spodziewanej (na podstawie rozkładu teoretycznego) frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk – strategia podstawowa.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk – strategia według ISO/TR 22514-4. 
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od normalnego – metoda percentylowa.
 • Konstrukcja kart kontrolnych wartości średniej i rozstępu oraz pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu – metoda stabilizacyjna, metoda projektowa.
 • Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność - „czytanie” kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).
 • Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC.
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu. 
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.
 • Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – Normy serii ISO 9000 (w szczególności ISO 9001:2015), normatywy branżowe, Six Sigma. 
 • Jakie normy ISO i inne dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.
 • Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • inżynierowie procesu, technolodzy,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,
 • członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych.

Opinie użytkowników

14-15.11.2019 r. "Ogromna wiedza szkoleniowca. Zarówno wiedza teoretyczna jak i praktyczna. Świetnie przygotowane materiały, podsumowanie, najważniejsze informacje. Sporo ćwiczeń."
14-15.11.2019 r. "Bardzo doświadczony prowadzący - ogromna wiedza z zakresu SPC!"
14-15.11.2019 r. "Jako osoba, która nie miała wcześniej żadnego doświadczenia z SPC, wszystko było jasne i zrozumiałe, więc praktycznie z poziomu wiedzy zero, w tym momencie jestem w stanie zrealizować wszystkie powierzone zadania."
10-11.06.2019 r. "Imponująca wiedza, imponująca umiejętność przekazywania wiedzy i tłumaczenia zagadnień w zrozumiały sposób, imponująca komunikatywność i umiejętność świetnego kontaktu ze słuchaczami."
10-11.06.2019 r. "Ogromna wiedza trenera, rozbudowane odpowiedzi na każde z zadanych pytań, ciekawe przykłady obrazujące omawiane zagadnienia."
06-07.06.2019 r. "Bardzo wysokie kompetencje trenera, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Dużo przykładów z "życia codziennego", bogate odpowiedzi na zadawane pytania."
06-07.06.2019 r. "Bardzo ciekawe szkolenie, Pan prowadzący super! Odpowiedź na każde pytania! Super dyskusja. To szkolenie wiele mi dało."
21-22.01.2019 r. "Kompleksowe odpowiedzi na zadawane pytania nie tylko z tematu SPC, ale również z IATF, VDA czy AIAG."
10-11.12.2018 r. "Bardzo dobra komunikatywność, pomimo obszernej treści umiejętność utrzymania zainteresowania słuchaczy na wysokim poziomie."
05-06.11.2018 r. "Trener - żywa legenda statystyki, to trzeba przeżyć."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych