Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-QS

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej - ISO 9001:2015+IATF 16949:2016, VDA, QS-9000 (AIAG), ANFIA, wymagania producentów (VW, BMW, Fiat, Ford …).
 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) właściwych do standardów obowiązujących w motoryzacji. Zakres tematyczny obejmuje metody SPC zarówno
  w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
 • Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC zgodnie z oczekiwaniami branży motoryzacyjnej.

Symbol szkolenia

SPC-QS

Terminy i miejsce

19 - 20 lutego 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 20 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
09 - 10 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Wprowadzenie.
 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC we współczesnych systemach zarządzania jakością obowiązujących w branży motoryzacyjnej (ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 – ważne do 14.09.2018; IATF 16949:2016, itp.).
 • Charakterystyka podstawowych dokumentów nt. SPC w motoryzacji: Podręcznik Referencyjny SPC wg QS-9000 (wyd.2,2005), VDA.
2.  Zmienność, Podstawowa statystyczna analiza danych.
 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Reakcja na zmienność: lokalne i globalne działania na procesie (AIAG).
 • Modele zachowania się procesów w czasie – ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny (obliczanie frakcji realizacji poza granicami, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga). 
 • Przykłady, ćwiczenia.

3. Zdolność procesu/maszyny.

 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii AIAG (SPC Reference Manual, wyd. II (2005)) oraz ISO/TR 22514-4:2016: Cp, Cpk (zdolność krótkoterminowa, short-term capability, capability indices), Pp, Ppk (zdolność długoterminowa, long-term capability, performance indices).
 • Strategia oceny zdolności procesu wg VDA: preliminary process capability (wstępna zdolność procesu): Pp, Ppk, on-going process capability (zdolność procesu trwającego): Pp/Cp proces niestabilny/stabilny), Ppk/Cpk (proces niestabilny/stabilny), dawnej, dodatkowo: unstable process capability (zdolność procesu niestabilnego) - Tp, Tpk.
 • Strategie i oznaczenia współczynników zdolności wg różnych producentów i dostawców – Delphi, Fiat, Faurecia, VW, BMW, Daimler itd.
 • Ocena zdolności procesu wg ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (charakterystyka Raportu ISO/TR 22514-3:2008, Bosch, Fiat, Faurecia itd.)
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – transformacja danych do rozkładu normalnego (transformacja Boxa-Coxa, transformacja Johnsona), metoda percentylowa (dobór najlepszego rozkładu, metoda Clementa).
 • Dokładność oceny współczynników zdolności procesu/maszyny (VDA, VW).
 • Zdolność a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Funkcja straty Taguchiego. 
 • Przykłady, ćwiczenia.

4.  Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania i doskonalenia procesu.  

 • Ogólne zasady funkcjonowania (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu (AIAG,VDA), metoda projektowa (VDA) - karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Przeliczanie kart dla cech mierzalnych przy zmianie liczności próbki.
 • Czułość kart kontrolnych. 
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, ISO 7870, AIAG, VDA itd.).
 • Inne karty kontrolne (AIAG, VDA) – karta kontrolna z poszerzonymi liniami (dla procesów wykazujących wysoką zdolność), karta kontrolna wykładniczo ważonej ruchomej średniej EWMA (alternatywa dla karty pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu), karty Pearsona (rozkład inny od normalnego, mała próbka).
 • Przykłady, ćwiczenia.

5. MSA.

 • Podstawowe informacje z zakresu analizy systemów pomiarowych (wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA.

6. Oprogramowanie metod SPC.

 • Charakterystyka aplikacji wykorzystywanych w motoryzacji (Qs-stat, Minitab, QDA itp.).

7. Podsumowanie, dyskusja.

 
Ćwiczenia:
 • Obliczanie podstawowych parametrów statystycznych wykorzystywanych w SPC.
 • Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji na podstawie rozkładu normalnego, graficzny test normalności.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności wyznaczonych na podstawie różnych strategii analizy (AIAG, VDA). 
 • Konstrukcja karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu/odchylenia metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), przeliczanie karty na inną liczność próbki, obliczanie współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej. 
 • Konstrukcja karty kontrolnej pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), obliczanie na podstawie karty współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność na podstawie karty kontrolnej – „czytanie” karty wg zasad AIAG, VDA, reguły Nelsona, itp.
 • Konstrukcja tzw. ekonomicznej karty kontrolnej (karty z poszerzonymi liniami).
 • Konstrukcja karty wykładniczo ważonej ruchomej średniej (EWMA).
 • Konstrukcja i interpretacja kart według oceny alternatywnej (p, np, c, u).

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC według standardów branży motoryzacyjnej (AIAG, VDA, ANFIA, itd.).
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu. 
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.
 • Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współczesnych wymagań branży motoryzacyjnej. 
 • Jakie dokumenty w branży motoryzacyjnej określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.
 • Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Adresaci

 • osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Zastosowanie

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) to jedno z najważniejszych statystycznych narzędzi jakości w branży motoryzacyjnej uwzględniony w wymaganiach branżowych w podręczniku referencyjnym SPC wg. QS-9000. 
Dwa podstawowe zadania SPC to ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań klienta (m.in. wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu) oraz monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych. 
Na praktyczne korzystanie z metod SPC składa się strona rachunkowa i interpretacyjna. Do obliczeń może być wykorzystana dostępna aplikacja, natomiast interpretacja wyników należy do Użytkownika. Metodologia SPC nadaje się zarówno do monitorowania procesów produkcyjnych, jak i do nadzorowania procesów pomiarowych, a jej celem jest przede wszystkim zapobieganie niezgodnościom poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie destabilizacji procesu i podejmowanie działań mających na celu przywrócenie stabilności i doskonalenie procesu.

Opinie użytkowników

"Trener bardzo ciekawie wyjaśnił zagadnienie SPC. Zaangażował wszystkich uczestników do pracy."
"Prowadzący posiada ogromną wiedzę i chętnie dzieli się nią z uczestnikami szkolenia."
"Informacje zostały przekazane w przystępny sposób z przykładami z życia codziennego."
"Udzielanie dodatkowych informacji na zadawane pytania. Możliwość wykorzystania danych i treści w formie PDF - udostępnienie dodatkowych materiałów. Praktyczne użycie narzędzi - Excel, Minitab"
"Ogromna wiedza prowadzącego. Bardzo przejrzysty i ułożony plan szkolenia oraz prowadzenie szkolenia. Bardzo dobra metodyka przekazywania wiedzy, przez co każdy jest w stanie przyswoić i zrozumieć materiał."
"Przykłady podawane spójne z teorią (świetnie tłumaczone). Wszystko stanowiło logiczną całość."
"Bardzo obszerna wiedza prowadzącego."
"Bardzo dobry balans teorii i praktyki."
"Trener poświęca każdemu uczestnikowi uwagę, wyjaśnia temat by nie było nieporozumień, chętnie pomaga."
"Bardzo dobry trener, który w ciekawy i profesjonalny sposób przekazał wiedzę."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2400.00 zł netto
2952.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania