Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TWI-W

TWI - Training Within Industry - warsztaty z instruowania pracowników

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych.
 • Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy.
 • Optymalizacja czasu szkolenia.
 • Doskonalenie metod pracy.
 • Rozwiazywanie problemów w metodach pracy z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników.
 • Stabilizowanie procesu produkcyjnego.
 • Poprawa jakości procesów produkcyjnych.
 • Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych.

Symbol szkolenia

TWI-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Czym jest metoda TWI?
2. Jaka jest geneza metody TWI?
3. Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI.
4. Typowe problemy napotkasz podczas organizowania instruktarzu wg TWI – trudne sytuacje.
5. Umiejętności instruktora.
6. Trzy filary metody TWI:
 • instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego),
 • doskonalenie metod pracy MP (elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy),
 • budowa relacji z pracownikami RP ( relacja w rozwiązywaniu problemów,
 • zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań.
7. Jakie narzędzia i techniki stosujemy do budowania relacji z pracownikami podczas instruktarzu – zachowanie instruktora.
8. Kroki instruktarzu (4 kroki skutecznego instruktarzu):
 • jak należy się przygotować do instruktarzu,
 • stanowisko pracy,
 • APP,
 • jakie powinno być zachowanie instruktora podczas instruktarzu?
9. Co dalej – przeprowadzony instruktarz – weryfikacja potrzeb szkoleniowych.
10. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas instruktarzu (długie operacje, hałas, przekazywanie wyczucia).
 
Ćwiczenia:
 • Określanie problemów występujących w środowisku pracy mających wpływ na przebieg pracy i eliminowane przez metodę TWI, problemy instruowania – ćwiczenia w grupach.
 • Budowanie planu instruktarzu opartego o filary metody TWI. Przygotować się do instruktarzu – stanowisko pracy, APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach.
 • Podział prezentowanej pracy, jasno określać kroki główne, informować o przyczynach – ćwiczenie indywidualne.
 • Realizacja instruktarzu w oparciu cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia, zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych. Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy. Optymalizacja czasu szkolenia. Doskonalenie metod pracy.Rozwiazywanie problemów w metodach pracy z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników. Stabilizowanie procesu produkcyjnego. Poprawa jakości procesów produkcyjnych. Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych.

Metodyka

Prezentacja multimedialna.Mini wykład.Symulacja instruktarzu na stanowisku pracy. Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Adresaci

 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • liderzy grup produkcyjnych,
 • brygadziści.

Zastosowanie

 • Training Within Industry TWI to program rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP) .
 • Obecnie uważa się, że TWI stał się podstawą japońskich metod zarządzania, takich jak Lean Management.
 • Celem programu TWI był szybki rozwój nowej, utalentowanej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek