Ilustracja szkolenia: 7 etapów poprawy kondycji firmy wykorzystując elementy WCM

7 etapów poprawy kondycji firmy wykorzystując elementy WCM

Cele szkolenia

Wychodząc z tego założenia przygotowaliśmy szkolenie oparte o dobre praktyki „best practice” mające na celu:

 • zaprezentowanie systemu reakcji na zagrożenia w oparciu o elementy strategii WCM 
 • przedstawienie uczestnikom skutecznych i efektywnych metod poprawy kondycji firmy wg zasad Filaru WCM – ukierunkowana poprawa.
Dostępna wersja ON-LINE - WCM-RE-P-ONL

 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Symbol szkolenia

WCM-RE-P

Program i ćwiczenia

Dzień 1

1.       Strategia World Class Manufacturing:

 • geneza powstania
 • zsynchronizowane metody skutecznego i efektywnego postępowania organizacji dla spełnienia wymagań klienta

2.       Etap 1 – zidentyfikuj zagrożenia – straty, marnotrawstwo  w procesach oraz miejsca ich występowania:

 • Zidentyfikuj straty, marnotrawstwo i problemy, które istnieją w procesach
 • Wskaż, w których obszarach straty występują
 • Oszacuj rangę strat
 • Case study - przykłady z  firmy motoryzacyjnej

 

3.       Etap 2 – oceń rzeczywisty potencjał systemu firmy

 • Wykonaj audyt wewnętrzny wg  zasad filarów WCM

 

4.       Etap 3 – oszacuj koszty strat, za które zakład zapłacił

 • Wyceń lub oszacuj, ile zakład musiał zapłacić za straty i problemy
 • Ustal, które procesy wygenerowały najwięcej kosztów strat

 

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie procesu produkcyjnego, uczestnicy w grupach wykonają:

 • Identyfikację i ocenę problemów jakościowych; szablon Matrycy zapewnienia jakości, szablon 4M-analizy błędnych zdarzeń; ustalanie priorytetowych problemów jakościowych wg  „wskaźnika zagrożenia”
 • Identyfikację strat w obszarach oraz ustalenie ich źródeł  ; szablon matryca A i B;  ustalenie źródeł problemów i ich wpływ na pozostałe procesy
 • Wycenę kosztów strat źródłowych; szablon matryca C; ustalenie największych strat, które natychmiast należy wyeliminować
   

Dzień 2

1.       Etap 4 – wyeliminuj problemy:

 • Ustal, które projekty  będą realizowane w pierwszej kolejności i jakie zagrożenia będą wyeliminowane
 • Rozpocznij działalność projektową wg zasad filaru WCM -  Ukierunkowanej Poprawy
 • Case study - przykłady z  firmy motoryzacyjnej

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie procesu produkcyjnego, uczestnicy w grupach wykonają:

 • Analizę rozpoczęcia projektu wg wskaźnika ICE = Impact x Cost x Easiness (ważność straty i jej wpływ na proces x koszt eliminacji straty x prawdopodobieństwo sukcesu, łatwość wdrożenia poprawy) oraz ustalenie wymaganych narzędzi; szablon matryca D i matryca wyboru narzędzi; ustalenie projektów priorytetowych do realizacji i wybór grup projektowych
 • Projekt; szablon 7 kroków rozwiązywania problemu; skuteczna realizacja projektu
   

Dzień 3

1.       Etap 5 – oceń ryzyka i szanse:

 • Oceń, jakie są ryzyka i szanse dla firmy
 • Oceń, czy firma jest przygotowana do nowych wyzwań
 • Zaplanuj działania poprawy, jeśli ocena jest nieakceptowalna
   

2.       Etap 6 – zapobiegaj, aby problemy nie powróciły:

 • Popraw istniejące standardy lub wykonaj nowe
 • Oceń prawdopodobieństwo poprawności wykonania standardu przez pracownika
 • Wykonaj szkolenia dla pracowników ze standardów
   

3.       Etap 7 – monitoruj kondycję firmy:

 • Przedstaw ilość projektów otwartych i zakończonych adekwatnie do ilości i znaczenia strat
 • Przedstaw wartość uzyskanych  oszczędności z projektów zakończonych
 • Przedstaw kluczowe wskaźniki firmy – cel i odchylenie od celu
 • Zaangażowanie firmy w realizacji 7 etapów poprawy kondycji
 • Case study - przykłady z  firmy motoryzacyjnej
   

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie procesu produkcyjnego, uczestnicy w grupach wykonają:

 • Analizę SWOT/TOWS; szablony konieczne do  analizy;  ustalenie mocnych i słabych stron w firmie oraz zewnętrznych zagrożeń i możliwości
 • Projektowanie standardu dla wybranej czynności z procesu; szablon standaryzacji; zrozumiałe zasady wykonania czynności przez pracownika
 • Analizę prawdopodobieństwa popełnienia błędu dla standardowej czynności; szablon „warunków dla zera defektów”;  ocena ryzyka „occurrence – release”

Adresaci

Adresaci:

 • Specjaliści Inżynierii Jakości
 • Kierownicy obszarów produkcyjnych
 • Kierownicy procesów wspomagających
 • Liderzy zarządzania projektami
 • Inżynierowie procesów produkcyjnych
 • Team liderzy obszarów produkcyjnych

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik uczy się:

 • Identyfikować problemy jakościowe wg 4M i ustalać procesy krytyczne dla jakości
 • Identyfikować straty i marnotrawstwo w kosztach przetwarzania wyrobu
 • Rozdzielić straty źródłowe od wynikowych
 • Wyceniać koszty strat
 • Ustalać priorytetowe problemy i projekty do realizacji
 • Eliminować zagrożenia  wg „7 kroków Rozwiązywania Problemów”
 • Oceniać mocne i słabe strony w firmie
 • Projektować standardy z oceną ryzyka popełnienia błędów
 • Szacować wskaźnik opłacalności działań „Zysk do Kosztu”
 • Ustalać kluczowe wskaźniki efektywności

Uczestnik dowiaduje się:

 • Dlaczego warto w firmie wdrożyć strategię WCM
 • Po co identyfikować straty i marnotrawstwo w firmie
 • Krok po kroku, o szczegółach funkcjonowania 7 etapów poprawy kondycji firmy
 • Kiedy rozpocząć projekt wg „7 kroków Rozwiązywania Problemów”
 • Co zrobić, żeby problemy nie powróciły
 • O sposobach monitorowania kondycji firmy i prewencyjnym reagowaniu na zagrożenia