Ilustracja szkolenia: Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej

Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej

Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analiz PFMEA dla procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych (AIAG & VDA 1st Edition 2019) przez osoby rozpoczynające pracę z metodą PFMEA.
 • Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania PFMEA.
Dostępna wersja ON-LINE - PFMEA-P-AV-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Czas trwania

3 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

PFMEA-P-AV

Program i ćwiczenia

 • Cele FMEA. FMEA jako metoda planowania i ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy / zarządzania ryzykiem. 
 • Zasoby dla PFMEA: zespół, rola kierownictwa.
 • Powiązanie PFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality): 
 • koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.
 • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – główne różnice i powiązania.
 • Dane wejściowe dla PFMEA, dane wyjściowe (efekty) PFMEA. Charakterystyki specjalne w PFMEA.
 • Siedem kroków procesu realizacji PFMEA:
  1. planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),
  2. analiza struktury,
  3. analiza funkcji,
  4. analiza wad (pojęcie „focus element”),
  5. analiza ryzyka,
  6. optymalizacja (redukcja ryzyka),
  7. dokumentowanie wyników.
 • Szacowanie ryzyka: wskaźniki S (Severity), O (Occurrence), D (Detection) wg wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019.
 • Sterowanie ryzykiem - działania prewencyjne a działania detekcyjne.
 • Optymalizacja działań: 
  • określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority), 
  • redukcja Occurrence / redukcja Detection,
  • powiązanie PFMEA z DOE, SPC, TRIZ, „error/mistake proofing”.
 • Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad).
 • Dokumentowanie analizy w postaci tabelarycznej (formularz PFMEA, raport PFMEA). Powiązanie z planem kontroli.
 • Zalecenia dotyczące wdrażania wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019 przez dostawców branży motoryzacyjnej.

Ćwiczenia 

 • Analiza przypadku – „wymyślamy PFMEA”.
 • Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.
 • Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.
 • Opracowanie fragmentu PFMEA dla wybranego zakresu (wyrób / proces / operacja / funkcja / …) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:
  • drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu i procesu, powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B) i schematem blokowym procesu (FC),
  • drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC) oraz specyfikacją wyrobu i procesu, w tym: dokumentowanie charakterystyk specjalnych, 
  • drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna - wada („focus element”) - skutki; wskaźnik Severity,
  • działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,
  • optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,
  • przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza PFMEA.

Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych).    Przeczytaj także artykuł: Jakie zmiany wprowadza nowy podręcznik FMEA?

Adresaci

 • Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA. 
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP. 
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, auditorzy wewnętrzni. 
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).
 • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA, korzystając ze schematu blokowego procesu.
 • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.
 • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
 • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych w drzewie wad (Failure Tree).
 • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do arkusza PFMEA.
 • Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
 • Szacować ryzyko za pomocą wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
 • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.
 • Dokumentować w arkuszu PFMEA wykonane działania, ponownie szacować i oceniać ryzyko.

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA.
 • Jakie są oczekiwane zasoby na realizację PFMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada kierownictwo.
 • W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA.
 • Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • W jaki sposób inne narzędzia mogą wspierać etap optymalizacji (DOE, SPC, TRIZ, „mistake/error proofing”).
 • Jakie informacje z PFMEA przechodzą do planów kontroli.
 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG&VDA w zakresie ich wdrażania.

Metodyka

Prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań.Warsztaty w formie pracy zespołowej i zadań indywidualnych - zakres wg ustaleń z grupą.Grupowy (wspólny) przegląd wyników zadań zrealizowanych przez poszczególne zespoły. 

Opinie uczestników

17-18.02.2020 r. "Otwarty trener z dużym doświadczeniem w branży. Dużo pomocnych rad i wskazówek."
16-18.12.2019 r. "Bogate doświadczenie trenera."
04-06.12.2019 r. "Jak zawsze TQMsoft jest wzorową firmą szkoleniową."
21-22.11.2019 r. "Duża wiedza prowadzącego na temat FMEA."
13-15.11.2019 r. "Bardzo dużo praktycznych przykładów."
06-08.11.2019 r. "Duży zastrzyk wiedzy."
06-08.11.2019 r. "Fachowość trenera."
22-23.10.2019 r. "Wysoka fachowość i komunikatywność trenera."
22-23.10.2019 r. "Bardzo dużo przykładów z życia."

Informacje dodatkowe

Zalecenia dla Uczestników:
• W przypadku szkoleń otwartych - w ramach części warsztatowej istnieje możliwość wykonywania fragmentów analiz PFMEA dla konkretnego zakresu (wyrób/proces/operacja) zaproponowanego przez Uczestników - zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu co najmniej 2÷3 osoby, mogące stworzyć zespół w czasie szkolenia.