Cele szkolenia

 • Dogłębne zrozumienie pojęć i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej –"atrybutowej” (OK/NOK), m.in. kontrola wzrokowa, sprawdziany go/nogo.
 • Zdobycie umiejętności wyboru i stosowania metod badania zdolności systemów kontroli alternatywnej (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010), szczególnie w zakresie trafnej interpretacji wyników oraz identyfikacji przyczyn negatywnej oceny systemu.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na wsparcie wdrożenia wybranych metod oraz ocenę ich przydatności dla technik kontrolnych stosowanych w firmie.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

MSAKAP

Program i ćwiczenia

1. Systemy pomiarowe dla właściwości mierzalnych a systemy do oceny alternatywnej (systemy pomiarowe „atrybutowe”, ocena OK/NOK) - porównanie.
2. Rodzaje błędów kontroli - błędy I i II rodzaju oraz ich skutki. Powtarzalność i niepoprawność systemu / kontrolera / sprawdzianu.
3. Przegląd stosowanych metod oceny zdolności systemów pomiarowych (m.in. wg MSA 4th Edition, 2010).
4. Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej („atrybutowej”) wg wytycznych MSA 4th Edition:

 • test Cohen’a zgodności ocen kontrolerów (metoda „Kappa" – Cross Tab Method),
 • wskaźniki oceny zdolności systemu kontroli alternatywnej - ocena błędów I i II rodzaju,
 • ocena powtarzalności, ocena niepoprawności dla poszczególnych kontrolerów i zespołu,
 • metoda detekcji sygnałów (Signal Detection Method),
 • identyfikacja obszaru błędnych decyzji kontrolerów,
 • szacowanie wskaźnika %R&R dla systemu kontrolnego (sprawdzianu),
 • metoda analityczna (Analytic Method),
 • ocena powtarzalności (EV) i niepoprawności („bias”) systemu kontrolnego (sprawdzianu),
 • wykres zdolności sprawdzianu (GPC – Gauge Performance Curve),
 • interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i poprawy skuteczności kontroli.

Ćwiczenia:

 • metoda „Kappa” – ćwiczenia indywidualne i grupowe:analizy przypadków,ocena skuteczności kontroli wzrokowej (samodzielna kontrolawzrokowa próbki – symulacja kontroli wzrokowej w warunkach salki szkoleniowej),
 • metoda detekcji sygnałów – ćwiczenie indywidualne: analiza przypadku (wyznaczenie wskaźnika %R&R dla sprawdzianu),
 • metoda analityczna – ćwiczenie indywidualne: analiza rzypadku.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów.
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców.
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
 • Inżynierowie procesu.
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949.
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Korzyści dla uczestnika

​Uczestnik nauczy się:

 • Dokonywać wyboru metody do oceny zdolności systemów kontroli alternatywnej.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą „Kappa” (Cross Tab) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą detekcji sygnałów (Signal detection) wraz z interpretacją wyników.
 • Przygotowywać próbki i wykonywać badanie metodą analityczną (Analytic method) wraz z interpretacją wyników.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są rodzaje i skutki błędów kontroli alternatywnej.
 • Które metody można zastosować dla kontroli wzrokowej, a które dla kontroli za pomocą sprawdzianów lub kontroli automatycznej.
 • Jaka jest pracochłonność poszczególnych metod.
 • Czym się kierować przy wyborze metody w przypadku kontroli nastawionej na wykrywanie wielu wad w jednym punkcie kontrolnym.
 • Jakie są wymagania dla wskaźników skuteczności kontroli alternatywnej.
 • Które wskaźniki można zastosować do kwalifikacji kontrolerów.
 • Jakie są możliwości wspomagania komputerowego w zakresie planowania i realizacji MSA.

Metodyka

 • ćwiczenia indywidulane i dyskusje zespołowe w ramach analiz przypadków,
 • warsztaty – kontrola wzrokowa i ocena jej skuteczności w zespołach 3÷4 osobowych z użyciem próbek wyrobów oraz oprogramowania / gotowych arkuszy kalkulacyjnych (xlsx),
 • prezentacje.

Opinie uczestników

18-19.09.2019 r. "Trener o bardzo dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przekazujący wiedzę w sposób dostępny dla pracowników na różnych stanowiskach i o rożnych doświadczeniach."
18-19.07.2019 r. "Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Przedstawienie analizy systemów zgodnie z oczekiwaniem osoby szkolonej."
18-19.07.2019 r. "Duża ilość praktycznych ćwiczeń."
09-10.04.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie odnośnie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, bardzo dobre jej wyważenie."
29-30.11.2018 r. "Bardzo dobry rozkład części teoretycznej do praktycznej."
06-08.06.2018 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera. Bardzo duża swoboda w przekazywaniu wiedzy. Możliwość wsparcia po szkoleniu."
06-08.06.2018 r. "Profesjonalne przeprowadzenie szkolenia w miłej atmosferze."
17-18.05.2018 r. "Dużo ćwiczeń, klarowne wyjaśnienie w prosty sposób. Dobry katering. Dobre warunki szkoleniowe."
17-18.05.2018 r. "Wysoki poziom prowadzenia szkolenia."
29-30.09.2016 r. "Jedno z ciekawszych szkoleń, w których brałem udział ze względu na dużo praktycznych aspektów."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek