Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II- szkolenie online

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.
 • Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości.
 • Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE.
Dostępna wersja stacjonarna - CSJ II 

Termin i miejsce

 • 2 - 4 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 18 dni
  Online
 • 4 - 6 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 81 dni
  Online
 • 25 - 27 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 102 dni
  Online

Symbol szkolenia

CSJ II-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Podstawy statystyki technicznej
Definicja procesów
Zmienność i ich przyczyny
Typy zmienności

Ćwiczenie: Narysować przebieg procesów zdolnych i procesów stabilnych - notatnik
Podstawowe statystyki opisowe
Rozkład normalny
Ćwiczenie: – Obliczanie procentowego prawdopodobieństwa występowania obserwacji w rozkładzie normalnym - notatnik

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Histogram

Ćwiczenie: Opracować histogram – formularz Excel
Wskaźniki zdolności procesu
Potencjalna zdolność procesu
Ćwiczenie: Określenie czynników wpływających na proces - notatnik

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Rzeczywista zdolność procesu
Ćwiczenie: Określenie potencjalnej i rzeczywistej zdolności procesu – formularz Excel
Standaryzacja rozkładu normalnego

Ćwiczenie: Obliczanie wadliwości procesu – formularz Excel

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Karty kontrolne SPC
Ćwiczenie : Opracowanie karty kontrolnej X-R – formularz Excel
Podsumowanie pierwszego dnia

Dzień 2

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przypomnienie głównych tematów z poprzedniego dnia

8.45-10.15      sesja 1

Podstawowe rodzaje kontroli

Kontrola bierna vs kontrola czynna

Kontrola dostaw

Ćwiczenie: Określenie wielkości próbki i kwalifikowania dostawy – notatnik

Kontrola jakości produkcji

Ćwiczenie: Zasady kontroli czynnej procesu produkcji – notatnik

Kontrola jakości poprodukcyjna

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Problemy w organizacji

Ćwiczenie: Podać przykład efektywnego rozwiązywania problemów vs „gaszenia pożarów” - notatnik

Źródła problemów

Kategorie problemów

Metody rozwiązywania problemów

Ćwiczenie: Przypisz problemy w swojej pracy do odpowiedniej kategorii

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Narzędzia rozwiązywania problemów

Arkusz kontrolny

Analiza Pareto

Ćwiczenie: Na podstawie arkusza kontrolnego sporządzić wykres Pareto - notatnik

Burza mózgów

Diagram pokrewieństwa

Diagram drzewa

Ćwiczenie: Opracować diagram drzewa - notatnik

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Diagram Ishikawy

Ćwiczenie: Opracować diagram Ishikawy

Metoda 5 x dlaczego

Ćwiczenie: Znaleźć pierwotną przyczynę problemu metodą 5 x dlaczego - notatnik
Podsumowanie drugiego dnia

Dzień 3

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przypomnienie głównych tematów z poprzedniego dnia

8.45-10.15      sesja 1

Rozwiązywanie problemów metoda 8D
Krok 1 – Zasady tworzenia zespołu
Krok 2 – Definicja problemu

Ćwiczenie – Dokładny opis problemu metodą 5W2H – notatnik
Krok 3 – Działania tymczasowe
Ćwiczenie – Opracowanie działań tymczasowych - notatnik

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Krok 4 – Definicja przyczyny
Ćwiczenie: opracowanie wykazu jest/nie jest, porządku chronologicznego - notatnik
Identyfikacja przyczyny źródłowej

Ćwiczenie: Diagram Ishikawy, metoda 5 x dlaczego - notatnik
Potwierdzenie przyczyny źródłowej

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Krok 5 – Definiowanie i weryfikacja akcji korygujących
Ćwiczenie: Planowanie akcji korygujących - notatnik
Krok 6 – Wdrożenie i ocena akcji korygujących
Ćwiczenie: Wdrożenie i udowodnienie skuteczności wprowadzonych akcji korygujących - notatnik
Krok 7 – Zapobieganie problemowi w innych obszarach
Ćwiczenie: Zmniejszenie ryzyka, ponownego wystąpienia problemu - notatnik
Krok 8 – Zakończenie procesu, podzielenie się wnioskami

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Zarządzanie rozwiązywaniem problemu
Harmonogram zarządzania rozwiązywaniem problemów
Zakończenie szkolenia

Adresaci

·         pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,

·         osoby zajmujące się analizami jakościowymi,

·         pracownicy laboratoriów pomiarowych,

·         pełnomocnicy jakości,

·         inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,

·         pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Korzyści dla uczestnika

·         poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów,

·         weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego,

·         uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.