Cele szkolenia

 • Poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000.
 • Poznanie różnic pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008.
 • Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.
Dostępna wersja ON-LINE - ISO9-P-ONL

 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

ISO9-P

Program i ćwiczenia

High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością. 
  Wprowadzenie:  0.1  Postanowienia ogólne.  0.2  Zasady zarządzania jakością.  0.3  Podejście procesowe – doprecyzowanie wymagań.  0.3.1  Postanowienia ogólne dotyczące procesów.  0.3.2  Cykl P-D-C-A.  0.3.3  Myślenie oparte na ryzyku.  0.4  Powiązania z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania. 
 
System zarządzania jakością - wymagania: 1. Zakres.  2.  Terminy i definicje.  3.  Kontekst organizacji.  3.1  Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.  3.2  Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.  3.3  Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością.  3.4  System zarządzania jakością i jego procesy.   4.  Przywództwo.  5.  Planowanie, w tym między innymi:  5.1  Działania uwzględniające ryzyka i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009.  6.  Wsparcie, w tym między innymi:  6.1  Środowisko dla funkcjonowania procesów.  6.2  Zarządzanie wiedzą.  6.3  Komunikacja.  6.4  Udokumentowane informacje.  7.  Operacje, w tym między innymi:  7.1  Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami  7.2  Działania po dostawie.  7.3  Zwolnienie wyrobów i usług.  7.4  Nadzór nad wynikiem niezgodnym.  8.  Ocena działania.  9.  Doskonalenie, w tym między innymi:  9.1  Niezgodności i działania korygujące.    Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie.
Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu:

 • Zasady zarządzania jakością.
 • Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów.
 • Terminologia – Główne zmiany pomiędzy ISO 9001: 2008 i ISO 9001:2015.
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Komunikacja.
 • Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami. Niezgodności i działania korygujące. 

Adresaci

 • pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,
 • osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością,
 • osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością,
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością,
 • audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
 • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • kadra zarządzająca wyższego szczebla.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • znali strukturę i zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015,
 • znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008,
 • posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (miedzy innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów),
 • mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 • posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu. Prowadzone jest w sposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników:mini wykład, dyskusja moderowana, konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Zastosowanie

 • Szkolenie dedykowane dla osób chcących poznać strukturę i wymagania nowego wydania normy ISO 9001:2015, zaznajomić się z istotnymi różnicami między tymi standardami oraz poznać interpretację nowych obszarów takich jak kontekst organizacji, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron, myślenie oparte na ryzyku, udokumentowana informacja, wiedza organizacji, itp.
 • Wszkoleniu przedstawione są zasady i wytyczne normy ISO 31000:2009, które są międzynarodowym standardem zarządzania ryzykiem. Standard ten może być stosowany przez dowolną organizację, niezależnie od jej wielkości: społeczeństwo, prywatne organizacje, różne grupy czy stowarzyszenia realizujące rozmaite przedsięwzięcia. Nie jest przeznaczony tylko dla jakiegoś szczególnego sektora lub przemysłu, czy określonego typu ryzyka.
 • ISO 31000 może być wykorzystany do osiągania wszystkich typów celów, na wszystkich poziomach i obszarach funkcjonowania organizacji. Może być zatem stosowany w zarządzaniu na poziomie strategicznym lub operacyjnym i dotyczyć decyzji odnoszących się do wszystkich typów działalności. Pomaga zarządzać procesami, działaniami, funkcjami, projektami, programami, produktami, usługami i wartościami.

Opinie uczestników

27-28.11.2019 r. "Duża wiedza praktyczna trenera. Ciekawa i bardzo komunikatywna forma przekazywania wiedzy przez trenera."
27-28.11.2019 r. "Wyjątkowa wiedza trenera. Mnóstwo przykładów. z doświadczenia. Dokładne odpowiedzi - proste do zrozumienia."
21.02.2018 r. "Pozytywne podejście do uczestników. Angażowanie wszystkich (nawet wycofanych) uczestników w szkolenie."
21.02.2018 r. "Fachowość trenera. Dobry kontakt z uczestnikami."
06-08.02.2018 r. "Sympatyczna atmosfera, wykwalifikowany trener - udzielający odpowiedzi i pomocy."
09.01.2018 r. "Ciekawy sposób przedstawienia programu szkolenia. Bardzo dobra interakcja z uczestnikami."
09.01.2018 r. "Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty przez szkolącego."
08-09.06.2017 r. "Dużo ćwiczeń praktycznych. Doświadczenie audytora."
27.03.2017 r. "Atrakcyjność prowadzonych w trakcie ćwiczeń zmuszających do aktywnego udziału."
26.09.2016 r. "Dużo ćwiczeń , weryfikacja tego co zrobiliśmy w grupach przez prowadzącego."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek