Cele szkolenia

 • Poznanie struktury i zawartości merytorycznej normy ISO 9001:2015.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Poznanie zagadnień / poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000.
 • Poznanie różnic pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008.
 • Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Termin i miejsce

 • 5 - 6 Marzec 2020  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 14 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

ISO9-P

Program i ćwiczenia

High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania jakością.

Wprowadzenie:
0.1 Postanowienia ogólne.
0.2 Zasady zarządzania jakością.
0.3 Podejście procesowe – doprecyzowanie wymagań.
0.3.1 Postanowienia ogólne dotyczące procesów.
0.3.2 Cykl P-D-C-A.
0.3.3 Myślenie oparte na ryzyku.
0.4 Powiązania z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania.

System zarządzania jakością - wymagania:
1. Zakres.
2. Terminy i definicje.
3. Kontekst organizacji.
3.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
3.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
3.3 Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością.
3.4 System zarządzania jakością i jego procesy.
4.Przywództwo.
5. Planowanie, w tym między innymi:
5.1 Działania uwzględniające ryzyka i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009.
6. Wsparcie, w tym między innymi:
6.1 Środowisko dla funkcjonowania procesów.
6.2 Zarządzanie wiedzą.
6.3 Komunikacja.
6.4 Udokumentowane informacje.
7. Operacje, w tym między innymi:
7.1 Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami
7.2 Działania po dostawie.
7.3 Zwolnienie wyrobów i usług.
7.4 Nadzór nad wynikiem niezgodnym.
8. Ocena działania.
9. Doskonalenie, w tym między innymi:
9.1 Niezgodności i działania korygujące.

Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie.

Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu:

 • Zasady zarządzania jakością.
 • Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów.
 • Terminologia – Główne zmiany pomiędzy ISO 9001: 2008 i ISO 9001:2015.
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Komunikacja.
 • Nadzór nad zewnętrznymi procesami, wyrobami i usługami. Niezgodności i działania korygujące.


Uwagi dodatkowe: Dla osób zainteresowanych oraz tych, które zgłoszą wcześniej chęć uczestnictwa w dodatkowym egzaminie jest możliwość przeprowadzenia takiego testu.
Czas trwania – dodatkowe 30 min. po szkoleniu.

 • Dla osób, które zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym udzielany będzie dodatkowy certyfikat ukończenia kursu i złożenia egzaminu końcowego oraz zaliczenia z wynikiem pozytywnym.
 • Dla osób które nie zaliczą (70% poprawnych odpowiedzi) pozostanie certyfikat uczestnictwa w szkoleniu walidowanym jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ.

Adresaci

 • pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,
 • osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością,
 • osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością,
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością,
 • audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
 • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • kadra zarządzająca wyższego szczebla.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • znali strukturę i zawartość nowego wydania normy ISO 9001:2015,
 • znali różnice pomiędzy ISO 9001:2015 vs. ISO 9001:2008,
 • posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności do stosowania) w zakresie nowych wprowadzonych wymagań (miedzy innymi kontekstu organizacji, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, myślenia opartego na ryzyku, środowiska dla funkcjonowania procesów),
 • mogli brać świadomy udział w przystosowywaniu organizacji do nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 • posiadali podstawowe kompetencje umożliwiające wykorzystanie wymagań normy ISO 31000 w zarządzaniu ryzykiem w swojej organizacji.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu. Prowadzone jest w sposób praktyczny i dobrze przyswajalny dla Uczestników:

 • mini wykład,
 • dyskusja moderowana,
 • konstruowanie i analiza przykładowych elementów systemu związanych z nowymi wymaganiami,
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Zastosowanie

 • Szkolenie dedykowane dla osób chcących poznać strukturę i wymagania nowego wydania normy ISO 9001:2015, zaznajomić się z istotnymi różnicami między tymi standardami oraz poznać interpretację nowych obszarów takich jak kontekst organizacji, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron, myślenie oparte na ryzyku, udokumentowana informacja, wiedza organizacji, itp.
 • Wszkoleniu przedstawione są zasady i wytyczne normy ISO 31000:2009, które są międzynarodowym standardem zarządzania ryzykiem. Standard ten może być stosowany przez dowolną organizację, niezależnie od jej wielkości: społeczeństwo, prywatne organizacje, różne grupy czy stowarzyszenia realizujące rozmaite przedsięwzięcia. Nie jest przeznaczony tylko dla jakiegoś szczególnego sektora lub przemysłu, czy określonego typu ryzyka.
 • ISO 31000 może być wykorzystany do osiągania wszystkich typów celów, na wszystkich poziomach i obszarach funkcjonowania organizacji. Może być zatem stosowany w zarządzaniu na poziomie strategicznym lub operacyjnym i dotyczyć decyzji odnoszących się do wszystkich typów działalności. Pomaga zarządzać procesami, działaniami, funkcjami, projektami, programami, produktami, usługami i wartościami.

Opinie uczestników

21.02.2018 r. "Pozytywne podejście do uczestników. Angażowanie wszystkich (nawet wycofanych) uczestników w szkolenie."
21.02.2018 r. "Fachowość trenera. Dobry kontakt z uczestnikami."
06-08.02.2018 r. "Sympatyczna atmosfera, wykwalifikowany trener - udzielający odpowiedzi i pomocy."
09.01.2018 r. "Ciekawy sposób przedstawienia programu szkolenia. Bardzo dobra interakcja z uczestnikami."
09.01.2018 r. "Informacje przekazywane w sposób jasny i przejrzysty przez szkolącego."
08-09.06.2017 r. "Dużo ćwiczeń praktycznych. Doświadczenie audytora."
27.03.2017 r. "Atrakcyjność prowadzonych w trakcie ćwiczeń zmuszających do aktywnego udziału."
26.09.2016 r. "Dużo ćwiczeń , weryfikacja tego co zrobiliśmy w grupach przez prowadzącego."
26.09.2016 r. "Brak monotonii prowadzenia szkolenia, dużo ćwiczeń, wiedza przekazana w bardzo przystępny sposób."
26.09.2016 r. "Fachowa wiedza, duży wybór przykładów, dobry kontakt z uczestnikami szkolenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek