Ilustracja szkolenia: Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce - szkolenie online

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Przedstawienie TPM jako systematycznego podejścia do kompleksowego zarzadzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem sposobów włączenia wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego. 
 • Pokazanie koncepcji TPM z uwzględnieniem warunków koniecznych do jego wprowadzenia w firmie poprzez przećwiczenie narzędzi stosowanych w TPM. 
 • Wyjaśnienie roli działu UR oraz Autonomus Maintenance w określaniu strategii TPM dla firmy.
Dostępna wersja stacjonarna -TPM

Termin i miejsce

 • 16 - 17 września 2020  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 35 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 12 - 13 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 61 dni
  Online
 • 30 listopada - 1 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 110 dni
  Online

Symbol szkolenia

TPM-ONL

Program i ćwiczenia

Moduł I.


1.       Wprowadzenie do TPM


2.       Określenie  strategii TPM - wybór strategii dla maszyn kluczowych –diagram decyzyjny.


3.       Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM:


·         Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance.


·         Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie.


·         Specjalistyczne utrzymanie.


·         Projektowanie i rozruch nowych urządzeń.


·         Utrzymanie dla jakości.


·         Jakość totalna a TPM.


·         TPM w biurach, 12 strat.


·         Bezpieczeństwo i środowisko.


·         Szkolenie.


Przerwa 15 minut


Moduł II.


 


4.       Filar Focused Improvement


a.       Znaczenie FI


b.       Ciągła poprawa funkcjonowania procesu utrzymania ruchu


c.        Tworzenie standardów utrzymania ruchu


d.       Błędy popełniane podczas zarządzania procesami TPM


e.       Przypomnienie tematyki ze szkolenia OEE:


f.         Identyfikacja i eliminacja 16 głównych strat  TPM


5.       Mierniki TPM


a.       Określenie celów dla procesu/systemu liczenia MTTF, MTTR, MTBF, OEE  w zakładzie.


b.       Cele stosowania i praktyczne sposoby pomiarów i obliczania wskaźników TPM


 


Przerwa 30 minut


Moduł III.


 


6.       Wybór narzędzi i strategii działań oraz celów:


a.       Filar Autonomous Maintenance:


                                                               i.      Wprowadzenie do AM


                                                             ii.      Problemy we wdrażaniu AM


                                                            iii.      Procedura praktycznego wdrożenia AM


                                                            iv.      Tworzenie planów Obsługi Technicznej – AM


                                                              v.      Wizualizacja


                                                            vi.      Techniki szkolenia operatorów


                                                          vii.      Utrzymanie systemu AM


                                                         viii.      Implementacji AM-Plan działań

Dzień 2.


Moduł IV.


 


7.       Prewencyjne utrzymanie ruchu:


a.       Metody zapobiegania awariom.


b.       Metody planowe – Planned Maintenance.


c.        Metody predykcyjne – Predictive Maintenance.


d.        Metody proaktywne – Proactive Maintenance.


8.       Doskonalenie prewencyjnego UR:


a.       Kluczowe metody optymalizacji prewencyjnego UR.


b.       Analizy niezawodnościowe.


c.        Zbieranie danych na temat awarii i innych kluczowych zdarzeń eksploatacyjnych.


Przerwa 15 minut


 


Moduł V.


9.       Cd. 6. Doskonalenie prewencyjnego UR:


d.       Zarządzanie prewencyjnym UR.


e.       Realizacja działań zapobiegawczych.


f.         Odpowiedzialności w systemie prewencyjnego UR.


g.       Działania prewencyjne a inne elementy procesu UR.


 


10.     Utrzymanie planowo-zapobiegawcze – Planned Maintenance:


a.       Wprowadzenie do planowego UR.


b.       Plany prewencyjne.


c.        Tworzenie planów prewencyjnych – omówienie kluczowych metod.


d.       Przykłady dokumentacji planów prewencyjnych.


e.       Planowanie i harmonogramowanie działań UR.


 


Przerwa 30 min


 


 Moduł VI.


11.    Redukcja czasu przezbrojeń maszyn:


a)       Metoda SMED.


b)       Schemat zastosowania SMED.


c)       Opis procesu SMED


d)       Korzyści z zastosowania.


 


12.    Koszty Utrzymania Ruchu:


a)       Struktura kosztów.


b)       Czynniki wpływające na koszty.


 


13.   Narzędzia stosowane w TPM


14.   Podsumowanie, dyskusja.

Adresaci


 • kierownicza kadra techniczna,

 • inżynierowie produkcji,

 • kierownicy, liderzy,

 • mistrzowie i brygadziści,

 • osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów produkcyjnych i stanowisk,

 • pracownicy działów produkcji i UR.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy sie: •   Jak zbudować system TPM

 •   Jak opisać proces aby go zrozumieć.

 • Jak planować realizować  i nadzorować wykonanie działań/prac o charakterze planowanych.

 • Jak wykorzystać przegląd TPM do zwiększenia niezawodności maszyn.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.