Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-NM-ONL
Online

Trening kompetencji dla nowych menedżerów- szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki. Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.

Symbol szkolenia

UO-NM-ONL

Terminy i miejsce

11 - 12 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 6 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania:

 • case study,
 • model społeczny Mc Gregor`a,
 • style kierowania -przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blanchard`a.

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera:

 • odpowiedzialność lidera i jego rola,
 • podstawowe różnice między menadżerem a liderem,
 • kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
 • budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu.

3. Organizacja pracy własnej:

 • rodzaje „pożeraczy czasu”,
 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”.

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników:

 • odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań,
 • doskonalenie pracowników - metody,
 • planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy.

5. Motywowanie i ocenianie:

 • motywacja jako proces,
 • rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw,
 • techniki motywacyjne i ich efektywność.

6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania:

 • rozmowa dyscyplinująca,
 • rozmowa oceniająca,
 • ocena pracownika w modelu kompetencyjnym.

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań:

 • planowanie strategiczne i krótkookresowe,
 • reguły planowania,
 • narzędzia planowania.

8. Praca zespołowa:

 • zalety i wady,
 • zasady budowania zespołów zadaniowych,
 • dobór członków zespołu i rola lidera,
 • zapobieganie błędom w pracy zespołowej.

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych,
 • rola informacji zwrotnej w zarządzaniu.

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem:

 • zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne,
 • koszty konfliktu w przedsiębiorstwie,
 • techniki rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności.

W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości sytuacji analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,
 • rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracownikówi zespołu,
 • dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,
 • dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych,
 • dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki,
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych - główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • budować program motywowania własnego personelu,
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu,
 • sprawnie przeprowadzić rozmowę z pracownikiem,
 • kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników,
 • udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotnej,
 • określać potrzeby podwładnych wpływające na efektywność pracy,
 • przygotowywać i przeprowadzać rozmowę oceniającą,
 • dokonywać syntezy końcowej i formułować decyzje w oparciu o wyniki oceny,
 • efektywnie wykorzystywać wyniki oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych,
 • określać swoje słabe i mocne strony w dotychczasowym stylu delegowania,
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu.

Adresaci

 • specjaliści awansujący na stanowisko menadżerskie,
 • menadżerowie z krótkim stażem na stanowisku,
 • menadżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem,
 • menadżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych,
 • pracownicy działu HR,
 • osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • menadżerowie/kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2050.00 zł netto
2521.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania