Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFMEA-W-AV

Analiza FMEA konstrukcji (DFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej (AIAG&VDA)- warsztaty aktualizacyjne

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Poznanie i zrozumienie różnic między metodyką DFMEA bazującą na wytycznych AIAG 4th Edition 2008 a nowym podejściem wg zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019.
 • Uzyskanie umiejętności opracowywania analiz DFMEA wg zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019. 
 • Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania DFMEA.
 • Poznanie strategii doskonalenia (optymalizacji konstrukcji - redukcji ryzyka) nie bazującej na RPN lecz na tzw. priorytetach działań – AP (Action Priority).


Symbol szkolenia

DFMEA-W-AV

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie

(forma: prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań w ramach programu warsztatów - niżej)

 • 7 kroków procesu realizacji DFMEA:
  • planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),
  • analiza struktury,
  • analiza funkcji,
  • analiza wad,
  • analiza ryzyka,
  • optymalizacja (redukcja ryzyka),
  • dokumentowanie wyników.
 • Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad).
 • Narzędzia wspomagające analizę struktury, funkcji i wad: diagram B, diagram P.
 • Formularze DFMEA:
  • zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”,
  • widoki raportu FMEA dla oprogramowań FMEA.
 • Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Optymalizacja:
  • krytyka wskaźnika RPN,
  • określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority), 
  • redukcja Occurrence / redukcja Detection,
 • Powiązanie DFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality): 
 • koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.
 • Zalecenia dotyczące wdrażania nowych wytycznych przez dostawców branży motoryzacyjnej.

2. Warsztaty 

(forma: praca zespołowa i zadania indywidualne, po każdym zadaniu - grupowy przegląd wyników; zakres i kolejność zadań – wg ustaleń z zespołem):

 • Identyfikacja różnic pomiędzy praktykowaną w firmie metodyką DFMEA a nowymi zasadami określonymi w wytycznych AIAG & VDA 2019:
  • proces realizacji DFMEA,
  • zawartość formularza DFMEA.
 • Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.
 • Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.
 • Opracowanie fragmentu DFMEA dla wybranego zakresu (system / podsystem / komponent / funkcja) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:
  • drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu (systemu), powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B),
  • drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze specyfikacją wyrobu, określanie funkcji na podstawie interakcji (diagram B),
  • drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna – wada („focus element”) – skutek; wskaźnik Severity,
  • działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,
  • optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,
  • przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza DFMEA.
 • Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych). 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć drzewo struktury wyrobu (Structure Tree) dla potrzeb DFMEA, z uwzględnieniem diagramu B.
 • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych dla wyrobu.
 • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
 • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych na etapie analizy wad w drzewie wad (Failure Tree).
 • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do nowego arkusza DFMEA.
 • Wypełniać arkusz DFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
 • Szacować ryzyko za pomocą nowych skal wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
 • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu DFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.

Uczestnik dowiaduje się: 

 • Jakie są zalecenia nowych wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu DFMEA.
 • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy DFMEA z użyciem graficznej reprezentacji wyrobu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu DFMEA.
 • Jakie nowe kolumny wprowadzono do arkusza DFMEA i czym różnią się między sobą jego warianty. 
 • Jakie zmiany poczyniono w tabelach wspomagających szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Czym zastąpiono wskaźnik RPN w kwestii podejmowania decyzji co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • W jaki sposób diagram B i diagram P może wspierać analizę struktury, funkcji i wad.
 • Na czym polega etap optymalizacji konstrukcji oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • Jakie są powiązania między wynikami analizy DFMEA a analizą PFMEA.
 • W jaki sposób analiza DFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Jakie są zalecenia nowych wytycznych w zakresie ich wdrażania. 


Adresaci

 • Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów DFMEA.  
 • Konstruktorzy.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP. 
 • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby wspierające jakość dostawców od strony projektowej.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.


Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki: