Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LFMEA-ONL
Online

Analiza FMEA procesów logistycznych - szkolenie online

Logistyka

Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności skutecznego wykonywania Analizy PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis)

  w zastosowaniu do procesów logistycznych, wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

  ·       Uzyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji procesu wykonywania LFMEA.

  ·       Poznanie strategii planowania i poprawy jakości procesu bazujących na innych wskaźnikach niż RPN.

  ·       Uzyskanie wiedzy nt. głównych zmian w wytycznych FMEA dla branży motoryzacyjnej (AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

  ·       Wytworzenie w zespole pozytywnego nastawienia do metody i przekonania o jej wysokiej skuteczności i efektywności.

 • Symbol szkolenia

  LFMEA-ONL

  Terminy i miejsce

  22 - 23 kwietnia 2024
  do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 19 dni
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

  Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

  Program i ćwiczenia

  Program szkolenia:

  ·       Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.

  ·       Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.

  ·       Koncepcja „part-family / generic PFMEA”, powiązanie z cyklem PDCA.

  ·       FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu produkcyjnego (PFMEA) i logistycznego (LFMEA) – porównanie.

  ·       Przygotowanie danych wejściowych dla LFMEA (wymagania / specyfikacje, identyfikacja procesu - schemat blokowy, zapisy nt. niezgodności).

  ·       Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie logistycznym; rozróżnienie między detekcją a prewencją.

  ·       Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w LFMEA.

  ·       Narzędzia pomocnicze w LFMEA: schemat blokowy, analiza Pareto, diagram Ishikawy, nWhy.

  ·       Dobór wskaźników szacowania ryzyka: Severity, Occurrence, Detection wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009. Nowe tabele wg wytycznych AIAG & VDA, 1st Edition 2019. Krytyczna interpretacja RPN (Risk Priority Number).

  ·       Projektowanie działań doskonalących –  podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż RPN – nowe wskaźniki (SOD, SD), rankingi zagrożeń, macierze ryzyka. Określanie priorytetów działań wg nowych wytycznych branży motoryzacyjnej (AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

  ·       Warianty działań doskonalących - działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie, działania prewencyjne a działania detekcyjne.

  ·       Warianty formularzy LFMEA (wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009, wg nowych wytycznych AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

   

  Ćwiczenia:

  ·       Kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu logistycznego – analiza przypadku.

  ·       Wykonanie LFMEA dla wybranego procesu logistycznego – praca w zespołach:      

  ·         identyfikacja procesu: schemat blokowy, funkcje, wymagania jakościowe,

  ·         ocena bieżącego stanu ryzyka dla wybranych kroków procesu (identyfikacja potencjalnych wad, skutków, przyczyn, środków typu detekcja i prewencja, ocena wskaźnikowa ryzyka),

  ·         określanie priorytetów wg innych przesłanek niż RPN,

  ·         planowanie działań zapobiegawczych, ocena ich hipotetycznej skuteczności.

  ·       Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych; czas szkolenia: + 0,5h/dzień).


  Zalecenia dla Uczestników:

  W przypadku szkoleń otwartych w ramach ćwiczeń istnieje możliwość wykonywania analiz LFMEA dla konkretnego zakresu (procesu) zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu co najmniej 2¸3 osoby.

   

  Korzyści dla uczestnika

  Korzyści dla Uczestnika:

  Uczestnik uczy się:

  ·       Wykorzystywać schemat blokowy procesu pod kątem formułowania danych wejściowych do LFMEA,
  w szczególności określać funkcje i wymagania dla analizowanych kroków procesu.

  ·       Formułować wady, przyczyny i skutki wad w sposób dający duży poziom pewności co do niepominięcia zagrożeń
  w analizowanym procesie.

  ·       Przewidywać i szacować ryzyko skutków wad (wskaźnik Znaczenia – „Severity”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

  ·       Określać krytyczność wady i identyfikować właściwości (charakterystyki) specjalne (wymóg klienta, wynik LFMEA).

  ·       Identyfikować przyczyny różnych kategorii, z uwzględnieniem sekwencji przyczyn („mechanizmów powstawania wady”) i przyczyn źródłowych (diagram Ishikawy, nWhy).

  ·       Identyfikować bieżące środki prewencyjne w procesie i decydować o potrzebie ich wzmocnienia (doskonalenia).

  ·       Przewidywać i szacować ryzyko występowania przyczyn wad (wskaźnik Częstości – „Occurrence”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

  ·       Wnioskować nt. potrzeby stosowania środków kontrolnych na podstawie (częściowo) wykonanej analizy LFMEA.

  ·       Identyfikować i opisywać stosowane środki kontrolne w procesie produkcyjnym w sposób jednoznaczny i wygodny do opracowywania ewentualnego Planu Kontroli.

  ·       Szacować ryzyko niewykrycia problemu przez stosowane środki kontrolne (wskaźnik Wykrywalności – „Detection”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

  ·       Określać priorytety dla działań zapobiegawczych wg innych przesłanek niż RPN („Risk Priority Number”).

  ·       Identyfikować potrzeby oraz planować działania zapobiegawcze na bardzo wczesnym etapie analizy LFMEA
  (nie dopiero po uzyskaniu finalnej oceny ryzyka – RPN).

  ·       Projektować działania zapobiegawcze w różnych wariantach: działania adresowane skutkom /  wadzie / przyczynie, działania prewencyjne / detekcyjne.

  ·       Oceniać ryzyko po wprowadzeniu działań zapobiegawczych.

   

  Uczestnik dowiaduje się:

  ·       Że Jego problemy z LFMEA są bardzo typowe i powszechne i jakie są warunki ich przezwyciężenia, aby FMEA było opłacalnym wysiłkiem i narzędziem pracy, a nie wyłącznie kolejnym, formalnym dokumentem.

  ·       Dlaczego doskonalenie procesu za pomocą FMEA jest bardzo skuteczne i racjonalne, mimo, że w większości nie jest oparte na twardych danych statystycznych.

  ·       Dlaczego Analiza Pareto dla wad nie wystarczy, aby optymalnie doskonalić proces.

  ·       Jakie dokumenty i dane warto przygotować przed przystąpieniem do analizy.

  ·       Jak zapewnić skuteczność analizy FMEA poprzez jej odpowiednie zorganizowanie, jakie należy zapewnić zasoby, jaka jest rola zespołu i jego lidera oraz kierownictwa.

  ·       Jakie są różnice i powiązania między LFMEA, FMEA konstrukcji (DFMEA) i procesu produkcyjnego (PFMEA).

  ·       Jak wykonywać analizę FMEA (wierszami / kolumnami / inaczej) aby jak najszybciej uzyskać korzyści, czyli trafne propozycje działań zapobiegawczych.

  ·       Jakie są warunki bezpiecznego korzystania z założenia „wejście OK”.

  ·       Dlaczego „RPN” błędnie informuje o poziomie ryzyka i jakie są obecnie rekomendowane kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu (inne niż „RPN”).

  ·       Jakie są alternatywne do „RPN” wskaźniki i strategie prewencyjnego projektowania i doskonalenia procesu (np. SOD, macierze ryzyka, rankingi zagrożeń).

  ·       Czym się różnią między sobą warianty formularzy LFMEA.

  ·       Jakie są podstawowe zmiany w metodyce FMEA w odniesieniu do (dowolnego) procesu w nowych wytycznych dla branży motoryzacyjnej (AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

   

  Metodyka

  Analiza przypadku, ćwiczenia indywidualne, warsztaty w zespołach przeplatane krótkimi prezentacjami – analiza LFMEA dla zakresów (procesów) zaproponowanych przez Uczestników, grupowy (wspólny) przegląd wyników poszczególnych etapów LFMEA.

  Adresaci

  ·       Liderzy i członkowie zespołów LFMEA,

  ·       pracownicy działów logistycznych firm produkcyjnych,

  ·       pracownicy działów logistycznych firm usługowych i handlowych,

  ·       osoby odpowiedzialne za zakupy, transport, spedycję, magazynowanie, itp.

  ·       osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni,

  ·       osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w procesach,

  ·       osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development),

  ·       liderzy projektów doskonalących w obszarze logistyki

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2150.00 zł netto
  2644.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania