Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LFMEA

Analiza FMEA procesów logistycznych

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

·       Uzyskanie umiejętności skutecznego wykonywania Analizy PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis)

w zastosowaniu do procesów logistycznych, wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

·       Uzyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji procesu wykonywania LFMEA.

·       Poznanie strategii planowania i poprawy jakości procesu bazujących na innych wskaźnikach niż RPN.

·       Uzyskanie wiedzy nt. głównych zmian w wytycznych FMEA dla branży motoryzacyjnej (AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

·       Wytworzenie w zespole pozytywnego nastawienia do metody i przekonania o jej wysokiej skuteczności i efektywności.

Symbol szkolenia

LFMEA

Terminy i miejsce

21 - 22 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·       Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.

·       Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.

·       Koncepcja „part-family / generic PFMEA”, powiązanie z cyklem PDCA.

·       FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu produkcyjnego (PFMEA) i logistycznego (LFMEA) – porównanie.

·       Przygotowanie danych wejściowych dla LFMEA (wymagania / specyfikacje, identyfikacja procesu - schemat blokowy, zapisy nt. niezgodności).

·       Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie logistycznym; rozróżnienie między detekcją a prewencją.

·       Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w LFMEA.

·       Narzędzia pomocnicze w LFMEA: schemat blokowy, analiza Pareto, diagram Ishikawy, nWhy.

·       Dobór wskaźników szacowania ryzyka: Severity, Occurrence, Detection wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009. Nowe tabele wg wytycznych AIAG & VDA, 1st Edition 2019. Krytyczna interpretacja RPN (Risk Priority Number).

·       Projektowanie działań doskonalących –  podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż RPN – nowe wskaźniki (SOD, SD), rankingi zagrożeń, macierze ryzyka. Określanie priorytetów działań wg nowych wytycznych branży motoryzacyjnej (AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

·       Warianty działań doskonalących - działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie, działania prewencyjne a działania detekcyjne.

·       Warianty formularzy LFMEA (wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009, wg nowych wytycznych AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

 

Ćwiczenia:

·       Kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu logistycznego – analiza przypadku.

·       Wykonanie LFMEA dla wybranego procesu logistycznego – praca w zespołach:      

·         identyfikacja procesu: schemat blokowy, funkcje, wymagania jakościowe,

·         ocena bieżącego stanu ryzyka dla wybranych kroków procesu (identyfikacja potencjalnych wad, skutków, przyczyn, środków typu detekcja i prewencja, ocena wskaźnikowa ryzyka),

·         określanie priorytetów wg innych przesłanek niż RPN,

·         planowanie działań zapobiegawczych, ocena ich hipotetycznej skuteczności.

·       Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych; czas szkolenia: + 0,5h/dzień).

 

Zalecenia dla Uczestników:


W przypadku szkoleń otwartych w ramach ćwiczeń istnieje możliwość wykonywania analiz LFMEA dla konkretnego zakresu (procesu) zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu co najmniej 2¸3 osoby.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Wykorzystywać schemat blokowy procesu pod kątem formułowania danych wejściowych do LFMEA,
w szczególności określać funkcje i wymagania dla analizowanych kroków procesu.

·       Formułować wady, przyczyny i skutki wad w sposób dający duży poziom pewności co do niepominięcia zagrożeń
w analizowanym procesie.

·       Przewidywać i szacować ryzyko skutków wad (wskaźnik Znaczenia – „Severity”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

·       Określać krytyczność wady i identyfikować właściwości (charakterystyki) specjalne (wymóg klienta, wynik LFMEA).

·       Identyfikować przyczyny różnych kategorii, z uwzględnieniem sekwencji przyczyn („mechanizmów powstawania wady”) i przyczyn źródłowych (diagram Ishikawy, nWhy).

·       Identyfikować bieżące środki prewencyjne w procesie i decydować o potrzebie ich wzmocnienia (doskonalenia).

·       Przewidywać i szacować ryzyko występowania przyczyn wad (wskaźnik Częstości – „Occurrence”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

·       Wnioskować nt. potrzeby stosowania środków kontrolnych na podstawie (częściowo) wykonanej analizy LFMEA.

·       Identyfikować i opisywać stosowane środki kontrolne w procesie produkcyjnym w sposób jednoznaczny i wygodny do opracowywania ewentualnego Planu Kontroli.

·       Szacować ryzyko niewykrycia problemu przez stosowane środki kontrolne (wskaźnik Wykrywalności – „Detection”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.

·       Określać priorytety dla działań zapobiegawczych wg innych przesłanek niż RPN („Risk Priority Number”).

·       Identyfikować potrzeby oraz planować działania zapobiegawcze na bardzo wczesnym etapie analizy LFMEA
(nie dopiero po uzyskaniu finalnej oceny ryzyka – RPN).

·       Projektować działania zapobiegawcze w różnych wariantach: działania adresowane skutkom /  wadzie / przyczynie, działania prewencyjne / detekcyjne.

·       Oceniać ryzyko po wprowadzeniu działań zapobiegawczych.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Że Jego problemy z LFMEA są bardzo typowe i powszechne i jakie są warunki ich przezwyciężenia, aby FMEA było opłacalnym wysiłkiem i narzędziem pracy, a nie wyłącznie kolejnym, formalnym dokumentem.

·       Dlaczego doskonalenie procesu za pomocą FMEA jest bardzo skuteczne i racjonalne, mimo, że w większości nie jest oparte na twardych danych statystycznych.

·       Dlaczego Analiza Pareto dla wad nie wystarczy, aby optymalnie doskonalić proces.

·       Jakie dokumenty i dane warto przygotować przed przystąpieniem do analizy.

·       Jak zapewnić skuteczność analizy FMEA poprzez jej odpowiednie zorganizowanie, jakie należy zapewnić zasoby, jaka jest rola zespołu i jego lidera oraz kierownictwa.

·       Jakie są różnice i powiązania między LFMEA, FMEA konstrukcji (DFMEA) i procesu produkcyjnego (PFMEA).

·       Jak wykonywać analizę FMEA (wierszami / kolumnami / inaczej) aby jak najszybciej uzyskać korzyści, czyli trafne propozycje działań zapobiegawczych.

·       Jakie są warunki bezpiecznego korzystania z założenia „wejście OK”.

·       Dlaczego „RPN” błędnie informuje o poziomie ryzyka i jakie są obecnie rekomendowane kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu (inne niż „RPN”).

·       Jakie są alternatywne do „RPN” wskaźniki i strategie prewencyjnego projektowania i doskonalenia procesu (np. SOD, macierze ryzyka, rankingi zagrożeń).

·       Czym się różnią między sobą warianty formularzy LFMEA.

·       Jakie są podstawowe zmiany w metodyce FMEA w odniesieniu do (dowolnego) procesu w nowych wytycznych dla branży motoryzacyjnej (AIAG & VDA, 1st Edition 2019).

 

Metodyka

Analiza przypadku, ćwiczenia indywidualne, warsztaty w zespołach przeplatane krótkimi prezentacjami – analiza LFMEA dla zakresów (procesów) zaproponowanych przez Uczestników, grupowy (wspólny) przegląd wyników poszczególnych etapów LFMEA.

Adresaci

·       Liderzy i członkowie zespołów LFMEA,

·       pracownicy działów logistycznych firm produkcyjnych,

·       pracownicy działów logistycznych firm usługowych i handlowych,

·       osoby odpowiedzialne za zakupy, transport, spedycję, magazynowanie, itp.

·       osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni,

·       osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w procesach,

·       osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development),

·       liderzy projektów doskonalących w obszarze logistyki.

 

Opinie użytkowników

16-17.01.2020 r. "Szeroki zakres wiedzy prowadzącego."
29-30.11.2018 r. "Zapoznany materiał zostanie wykorzystany we własnej firmie."
29-30.11.2018 r. "Wszystko fajnie, opowiedziane z przykładami na swoich doświadczeniach."
11-12.10.2018 r. "Dużo przykładów praktycznych i ćwiczeń w grupie. Wiedza i doświadczenie trenera."
04-05.10.2018 r. "Doskonale przygotowany trener z ogromną wiedzą."
06-07.06.2017 r. "Przekazanie problemów i rozwiązań na konkretnych przykładach."
06-07.06.2017 r. "Wiele ciekawych przykładów pracy w logistyce."
09-09.09.2016 r. "Nowe spojrzenie na zagadnienia logistyczne i sposób rozwiązywania problemów."
28-29.09.2015 r. "Jasny i czytelny przekaz, informacje przekazane w tak przystępny sposób, że mogę FMEA robić sama."
28-29.09.2015 r. "Tempo dostosowane do potrzeb uczestników, bardzo dobra organizacja prowadzącego, systematyczność dokładność."
01-03.07.2015 r. "Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób, trener dokładnie omówił wszystkie zagadnienia, wyczerpująco udzielał odpowiedzi na nasze pytania."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania