Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności skutecznego wykonywania Analizy PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) w zastosowaniu do procesów logistycznych, wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009, z uwzględnieniem najważniejszych, zapowiadanych zmian w zunifikowanych wytycznych AIAG & VDA (5th Edition).
 • Uzyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji procesu wykonywania LFMEA.
 • Poznanie strategii planowania i poprawy jakości procesu bazujących na innych wskaźnikach niż RPN.
 • Wytworzenie w zespole pozytywnego nastawienia do metody i przekonania o jej wysokiej skuteczności i efektywności.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

LFMEA

Program i ćwiczenia

1. Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.
2. Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.
3. Koncepcja „part-family / generic PFMEA”, powiązanie z cyklem PDCA.
4. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu produkcyjnego (PFMEA) i logistycznego (LFMEA) – różnice i powiązania.
5. Przygotowanie danych wejściowych dla LFMEA (wymagania / specyfikacje, identyfikacja procesu - schemat blokowy, zapisy nt. niezgodności).
6. Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie logistycznym; rozróżnienie między detekcją a prewencją.
7. Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w LFMEA.
8.Narzędzia pomocnicze w LFMEA:

 • schemat blokowy,
 • analiza Pareto,
 • diagram Ishikawy,
 • nWhy.

9. Dobór wskaźników ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009. Krytyczna interpretacja RPN (Risk Priority Number).
10.Projektowanie działań doskonalących – podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż RPN – nowe wskaźniki (SOD, SD), rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.
11.Warianty działań doskonalących - działania adresowane wadzie a działania adresowane przyczynie, działania prewencyjne a działania detekcyjne.
12. Warianty formularzy LFMEA.

Ćwiczenia:

1. Kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu logistycznego – analiza przypadku.
2. Wykonanie LFMEA dla wybranego procesu logistycznego – praca w zespołach:

 • identyfikacja procesu: schemat blokowy, funkcje, wymagania jakościowe,
 • ocena bieżącego stanu ryzyka dla wybranych kroków procesu (identyfikacja potencjalnych wad, skutków, przyczyn, środków typu detekcja i prewencja, ocena wskaźnikowa ryzyka),
 • określanie priorytetów wg innych przesłanek niż RPN,
 • planowanie działań zapobiegawczych, ocena ich hipotetycznej skuteczności,
 • dyskusja wyników.

Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych; czas szkolenia: + 0,5h/dzień).

Adresaci

 • liderzy i członkowie zespołów LFMEA,
 • pracownicy działów logistycznych firm produkcyjnych,
 • pracownicy działów logistycznych firm usługowych i handlowych,
 • osoby odpowiedzialne za zakupy, transport, spedycję, magazynowanie, itp.
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni,
 • osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w procesach,
 • osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development),
 • liderzy projektów doskonalących w obszarze logistyki.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Tworzyć i czytać podstawowy schemat blokowy procesu pod kątem formułowania danych wejściowych do LFMEA, w szczególności określać funkcje i wymagania dla analizowanych kroków procesu.
 • Formułować wady, przyczyny i skutki wad w sposób dający duży poziom pewności co do niepominięcia zagrożeń w analizowanym procesie.
 • Przewidywać i oceniać ryzyko skutków wad (wskaźnik Znaczenia – „Severity”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.
 • Określać krytyczność wady i identyfikować właściwości (charakterystyki) specjalne (wymóg klienta, wynik LFMEA).
 • Identyfikować przyczyny różnych kategorii, z uwzględnieniem sekwencji przyczyn („mechanizmów powstawania wady”) i przyczyn źródłowych (diagram Ishikawy, nWhy).
 • Identyfikować bieżące środki prewencyjne w procesie i decydować o potrzebie ich wzmocnienia (doskonalenia).
 • Przewidywać i oceniać ryzyko występowania przyczyn wad (wskaźnik Częstości – „Occurrence”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.
 • Wnioskować nt. potrzeby stosowania środków kontrolnych na podstawie (częściowo) wykonanej analizy LFMEA.
 • Identyfikować i opisywać stosowane środki kontrolne w procesie produkcyjnym w sposób jednoznaczny i wygodny do opracowywania ewentualnego Planu Kontroli.
 • Oceniać ryzyko niewykrycia problemu przez stosowane środki kontrolne (wskaźnik Wykrywalności – „Detection”) wg wytycznych AIAG 4th Edition 2008 / SAE J1739:2009.
 • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych wg innych przesłanek niż RPN („Risk Priority Number”).
 • Identyfikować potrzeby oraz planować działania zapobiegawcze na bardzo wczesnym etapie analizy LFMEA (nie dopiero po uzyskaniu finalnej oceny ryzyka – RPN).
 • Projektować działania zapobiegawcze w różnych wariantach: działania adresowane skutkom / wadzie / przyczynie, działania prewencyjne / detekcyjne.
 • Oceniać ryzyko po wprowadzeniu działań zapobiegawczych.

Uczestnik dowiaduje się:

 • Że Jego problemy z LFMEA są bardzo typowe i powszechne i jakie są warunki ich przezwyciężenia, aby FMEA było opłacalnym wysiłkiem i narzędziem pracy, a nie wyłącznie kolejnym, formalnym dokumentem.
 • Dlaczego doskonalenie procesu za pomocą FMEA jest bardzo skuteczne i racjonalne, mimo, że w większości nie jest oparte na twardych danych statystycznych.
 • Dlaczego Analiza Pareto dla wad nie wystarczy, aby optymalnie doskonalić proces.
 • Jakie jest powiązanie FMEA z kosztami jakości oraz metodami: SPC, DOE, PDCA, MSA, TRIZ, Poka-Yoke.
 • Jakie dokumenty i dane warto przygotować przed przystąpieniem do analizy.
 • Jak zapewnić skuteczność analizy FMEA poprzez jej odpowiednie zorganizowanie, jakie należy zapewnić zasoby, jaka jest rola zespołu i jego lidera oraz kierownictwa.
 • Jakie są różnice i powiązania między LFMEA, FMEA konstrukcji (DFMEA) i procesu produkcyjnego (PFMEA).
 • Jak wykonywać analizę FMEA (wierszami / kolumnami / inaczej) aby jak najszybciej uzyskać korzyści, czyli trafne propozycje działań zapobiegawczych.
 • Jakie są warunki bezpiecznego korzystania z założenia „wejście OK”.
 • Dlaczego „RPN” błędnie informuje o poziomie ryzyka i jakie są obecnie rekomendowane kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu (inne niż „RPN”).
 • Jakie są alternatywne do „RPN” wskaźniki i strategie prewencyjnego projektowania i doskonalenia procesu (np. SOD, macierze ryzyka, rankingi zagrożeń).
 • Kiedy przeglądać i aktualizować LFMEA.
 • Czym się różnią między sobą warianty formularzy LFMEA.
 • Jakie są zapowiadane najważniejsze zmiany w wytycznych FMEA w branży motoryzacyjnej w związku z opracowywaną unifikacją wytycznych amerykańskich (AIAG 4th Edition) i niemieckich (VDA 4.2).

Metodyka

?

Zastosowanie

?

Opinie uczestników

16-17.01.2020 r. "Szeroki zakres wiedzy prowadzącego."
29-30.11.2018 r. "Zapoznany materiał zostanie wykorzystany we własnej firmie."
29-30.11.2018 r. "Wszystko fajnie, opowiedziane z przykładami na swoich doświadczeniach."
11-12.10.2018 r. "Dużo przykładów praktycznych i ćwiczeń w grupie. Wiedza i doświadczenie trenera."
04-05.10.2018 r. "Doskonale przygotowany trener z ogromną wiedzą."
06-07.06.2017 r. "Przekazanie problemów i rozwiązań na konkretnych przykładach."
06-07.06.2017 r. "Wiele ciekawych przykładów pracy w logistyce."
09-09.09.2016 r. "Nowe spojrzenie na zagadnienia logistyczne i sposób rozwiązywania problemów."
28-29.09.2015 r. "Jasny i czytelny przekaz, informacje przekazane w tak przystępny sposób, że mogę FMEA robić sama."
28-29.09.2015 r. "Tempo dostosowane do potrzeb uczestników, bardzo dobra organizacja prowadzącego, systematyczność dokładność."
01-03.07.2015 r. "Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób, trener dokładnie omówił wszystkie zagadnienia, wyczerpująco udzielał odpowiedzi na nasze pytania."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek