Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-R

Analiza FMEA dla procesów produkcyjnych – Reverse PFMEA

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania i dokumentowania „odwrotnej” Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Reverse Process Failure Mode and Effects Analysis – Reverse PFMEA) na stanowisku pracy (dla operacji posiadającej wykonaną analizę PFMEA).

  ·       Przygotowanie zespołu do Reverse PFMEA poprzez powtórkę i uzupełnienie wiedzy w zakresie prowadzenia klasycznej analizy PFMEA, w szczególności – zasad identyfikacji i opisu zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka oraz identyfikacji środków sterowania jakością (ryzykiem) - prewencji i detekcji.

Symbol szkolenia

PFMEA-R

Terminy i miejsce

25 - 26 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Cz. I. Minipowtórka – zasady wykonywania PFMEA

·       Cele, dane wejściowe, oczekiwane efekty i przeszkody w ich uzyskiwaniu.

·       FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje.

·       Zasady analizy ryzyka w PFMEA (funkcje, wymagania, wady, skutki, przyczyny, prewencja/detekcja), kroki analizy PFMEA, warianty formularza PFMEA (AIAG 4th Ed. 2008, AIAG&VDA 1st Ed. 2019).

·       Ocena ryzyka: wskaźniki Severity, Occurrence, Detection (wg AIAG, 4th Ed. 2008, AIAG&VDA 1st Ed. 2019).

·       Podejmowanie decyzji dot. działań zapobiegawczych, kryteria dla określania priorytetów, projektowanie działań zapobiegawczych - działania prewencyjne a detekcyjne, ocena ryzyka po działaniach.

·       Narzędzia pomocnicze w PFMEA: schemat blokowy, analiza Pareto, diagram Ishikawy, drzewo struktury (Structure Tree), drzewo funkcji (Function Tree), drzewo wad (Failure Tree).

Cz. II. Przegląd PFMEA dla wybranego procesu

·       Wybór tematu PFMEA i Reverse PFMEA (wyrób / proces / operacje).
Przegląd dokumentów / danych wejściowych (rysunki, schemat blokowy, instrukcje, raporty KJ, zapisy reklamacji, itp.).

·       Przegląd i ocena bieżącego stanu ryzyka dla wybranej operacji / wad (identyfikacja potencjalnych wad, skutków, przyczyn, środków typu detekcja i prewencja, ocena wskaźnikowa ryzyka).

Cz. III. „Reverse” PFMEA – wprowadzenie

·       Cele „Reverse” PFMEA.

·       Zasady wykonywania analizy (auditu), źródła informacji, listy kontrolne.

·       Planowanie i dokumentowanie „Reverse” PFMEA.

·       Planowanie warsztatów „Reverse” PFMEA: podział na zespoły, przypisanie zakresów operacji, podział zadań.

·       Krótki przegląd PFMEA dla planowanego zakresu „Reverse” PFMEA - przygotowanie dokumentów (fragmenty PFMEA, listy kontrolne).

Cz. IV. „Reverse” PFMEA – warsztat*

·       Przegląd udokumentowanych wad, przyczyn i środków sterowania ryzykiem (detekcja, prewencja) w analizowanych operacjach.

·       Identyfikacja nieudokumentowanych potencjalnych zagrożeń w analizowanych operacjach.

·       Przegląd i ocena spostrzeżeń zespołu, wnioski dot. zmian w PFMEA i innych działań.

* szkolenie zamknięte – hala produkcyjna

 

Ćwiczenia:

·       Wykonanie fragmentu PFMEA.

·       Ocena fragmentów PFMEA.

·       Szkolenie otwarte: warsztat Reverse PFMEA w salce szkoleniowej – symulacja stanowiska pracy.

·       Szkolenie zamknięte: ćwiczenia w zespołach (rotacyjnie) na hali produkcyjnej, przy wybranych stanowiskach pracy (maszynach) w obecności obsługi (operatorów), z możliwością dostępu do dokumentacji (zapisów z czynności procesowych i wspierających - kontroli, przezbrojeń, konserwacji, przeglądów, napraw, szkoleń, itp., specyfikacji wyrobu / procesu – rysunków, kart technologicznych, instrukcji, itp.).
Zalecenia organizacyjne dla zakładu:

·       Uczestnicy oraz trener powinni mieć dostęp do specyfikacji i zapisów związanych z wybranym zakresem analizy PFMEA (m.in. schemat blokowy procesu, plan kontroli, instrukcje, karty technologiczne, rysunki, przewodniki, rejestry niezgodności, reklamacje, itp.).

·       W drugim dniu szkolenia grupa powinna mieć dostęp do analizowanych operacji oraz możliwość wykonywania w jej bezpośrednim otoczeniu czynności auditowych (rozmowa z operatorami, przegląd dokumentów, zapisów, rozmowa z przedstawicielami innych związanych obszarów, np. kontrola jakości, utrzymanie ruchu, logistyka).

·       Korzystna dla przebiegu drugiego dnia szkolenia byłaby możliwość testowania niewymienionych w PFMEA potencjalnych wad / uszkodzeń wyrobu w ramach analizowanych operacji (np. upuszczenie, złe bazowanie, próba odwrotnego montażu, itp.) pod nadzorem osoby upoważnionej do takich prób.


Zalecenia dla Uczestników:

·       Odbycie podstawowego szkolenia z zakresu analizy FMEA dla procesów produkcyjnych (PFMEA) w okresie ostatniego roku lub kilkuletnie doświadczenie praktyczne w wykonywaniu / moderowaniu analiz PFMEA.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Wykonywać krytyczny przegląd analizy PFMEA pod kątem jakości analizy ryzyka.

·       Planować, dokumentować i wykonywać „Reverse” PFMEA nastawione na ciągłe doskonalenie PFMEA, a co za tym idzie – ciągłą redukcję ryzyka jakościowego w procesie produkcyjnym.

·       Oceniać adekwatność i poprawność funkcjonowania detekcji i prewencji zadeklarowanych PFMEA w oparciu o przegląd zapisów, obserwacje i wywiady z personelem na stanowisku produkcyjnym.

·       Identyfikować nieuwzględnione w PFMEA potencjalne zagrożenia w oparciu o przygotowane listy kontrolne, samodzielne czynności (ustawcze / montażowe / obróbkowe / transportowe / kontrolne), obserwacje oraz wywiady
z personelem
na stanowisku produkcyjnym.

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jakie dokumenty i dane warto przygotować przed przystąpieniem do analizy PFMEA oraz „Reverse” PFMEA.

·       Jakich zasady należy przestrzegać, aby zapewnić efektywność wykonywanej analizy PFMEA.

·       W jaki sposób można weryfikować i doskonalić jakość analizy PFMEA poprzez porównanie jej z rzeczywistymi warunkami realizacji procesu i zapisami jakości.

 

Metodyka

·       Miniwykład – prezentacja zasad i przykładów.

·       Moderowane dyskusje zespołowe na sali szkoleniowej.

·       Zadania zespołowe na sali szkoleniowej lub na hali produkcyjnej (rekomendowane w przypadku szkoleń zamkniętych).

 

Adresaci

·       Liderzy (moderatorzy) i członkowie zespołów PFMEA. 

·       Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, inżynierowie procesu.

·       Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).

·       Osoby realizujące projekty doskonalące w procesie produkcyjnym.

Zastosowanie

Reverse PFMEA porównuje zapisy poczynione w analizie PFMEA z rzeczywistością procesową. Planowanie i realizacja Reverse PFMEA przypomina audyt procesu, z tą różnicą, iż kryteria audytu to przede wszystkim wykonana już analiza PFMEA, służąca do weryfikacji skuteczności wdrożonych prewencji i detekcji oraz pomocnicze listy kontrolne, pomagające w identyfikacji zagrożeń nieujętych w PFMEA. Reverse PFMEA pomaga w redukcji niezgodności między formalną analizą ryzyka w procesie (PFMEA) a jego prawdziwym funkcjonowaniem. Wynikiem Reverse PFMEA są działania polegające na aktualizacji PFMEA i/lub działania związane z doskonaleniem prewencji i detekcji zbyt mało skutecznie zabezpieczających proces przed wykonaniem i wysyłką wyrobu niezgodnego.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2200.00 zł netto
2706.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania