Ilustracja szkolenia: Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE TOOLS

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE TOOLS

Cele szkolenia

 • ​Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning).
 • Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process).
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements). 
Dostępna wersja ON-LINE - APQP-PPAP-ONL!

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

APQP-PPAP

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe zasady systemu zarządzania produkcją w branży motoryzacyjnej.
2. Źródła wymagań: normy, specyfikacje, podręczniki IATF, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów - głównych firm motoryzacyjnych).
3. Ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

 • planowanie projektu,
 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • projektowanie i produkcja narzędzi,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne,
 • listy kontrolne stosowane na poszczególnych etapach APQP.

4. Typowe techniki, narzędzia i dokumenty:

 • biznes Plan i kontrakt z klientem,
 • harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy,
 • walidacje APQP i procesów,
 • FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków (dla konstrukcji produktów i procesów produkcyjnych),
 • Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),
 • Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL,
 • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych, R&R- analiza powtarzalności i odtwarzalności dla sprzętu pomiarowego i sprawdzianów,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji,
 • instrukcje pracownicze,
 • Capability Study - badanie zdolności procesów,
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) & R&R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,
 • nadzorowanie produkcji seryjnej – reklamacje, techniki 8D,
 • przegląd zwrotów reklamacyjnych i RCA (Root Cause Analysis).

5. PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • zasady uzgodnień klient-dostawca,
 • typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia - przegląd, omówienie,
 • podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,
 • przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach,
 • wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,
 • niektóre specyficzne wymagania wielkich producentów dot. PPAP (CSR),
 • przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP,
 • współpraca z dostawcami usług,
 • PPAP w/g wytycznych VDA.

6. Informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach.
7. Prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców.
8. Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

 • ustalenie wymagań dla dostawców,
 • wykonanie fragmentu DFMEA,
 • wykonanie fragmentu PFMEA,
 • ustalenie Planu Kontroli (fragment),
 • zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Adresaci

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów,
 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,
 • konstruktorzy, technolodzy,
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,
 • audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Korzyści dla uczestnika

?Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 

 • sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,
 • właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 • sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
 • jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,
 • przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
 • w branży motoryzacyjnej.

 

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

 

 • jakie są wymagane techniki i narzędzia,
 • jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)
 • jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak iusług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,
 • jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników,
 • jakie dokumenty, raporty, analizy wymagane są w pakiecie PPAP dla klientów,
 • jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP i VDA2,
 • jakie są zasady rekwalifikacji,
 • co jest pomocne w ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

nabycie umiejętności sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z nowoczesnymi zasadami wg światowych standardów,poznanie wymaganych technik i narzędzi,właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów,poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów,jak iusług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej,uzyskanie wiedzy pomocnej przy ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów (m.in.: czy podjąć decyzję o wzorcowaniu we własnym laboratorium? jak zatwierdzać sprawdziany? jak dobrać ilość analiz MSA?).?

Metodyka

 przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Zastosowanie

 • Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP, wraz z zasadami współpracy Klient – Dostawca,wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.
 • Zgodnie z wymaganiami standardu ISO/TS 16949:2009 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.
 • Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach.

Opinie uczestników

03-05.09.2019 r. "Ogromne doświadczenie zawodowe trenera oraz przełożenie tego na samo szkolenie."
17-19.06.2019 r. "Interesujące przykłady i ćwiczenia, pozytywna atmosfera."
20-21.03.2019 r. "Trener w jasny i przyjemny sposób przekazuje swoją wiedzę. Szkolenie warte uwagi."
20-21.03.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie. Świetny profesjonalista z talentem do przekazywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej."
27.02-01.03.2019 r. "Profesjonalny trener, dobre materiały, ciekawe szkolenie."
20-22.02.2019 r. "Wysoka wiedza merytoryczna, dobry przekaz, otwartość."
13-15.02.2019 r. "Prowadzący posiada dużą wiedzę merytoryczną z zakresu prowadzonego szkolenia. Duży plus za komunikację oraz przykłady z życia."
24-25.01.2019 r. "Otwartość trenera na pytania i wątpliwości."
16-18.01.2019 r. "Miła, przyjazna atmosfera oraz informacje przekazane w jasny, rzeczowy sposób."
15-16.11.2018 r. "Bardzo kompetentna i komunikatywna osoba, odpowiadała szczegółowo na pytania, duży zakres wiedzy."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek