Ilustracja szkolenia: Inżynier procesu - część II - rozmowa z częściami, praca z danymi

Inżynier procesu - część II - rozmowa z częściami, praca z danymi

Cele szkolenia

 • Pokazanie możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających z złej interpretacji danych oraz co istotnie pływa na zmniejszenie wadliwości procesu.
 • Pokazanie metod optymalizacji kosztów sterowania procesami w tym czasu pracy zespołów produkcyjnych.
 • Nauczenie opisywania procesu produkcyjnego za pomocą funkcji, techniki prioryteryzacji wielkości wyjściowej procesu (Y)
  i wielkości wejściowych (x).
 • Zastosowanie narzędzi graficznych do odczytywania korelacji pomiędzy danymi.
Dostępna wersja ON-LINE - INP-D-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

INP-D

Program i ćwiczenia

1. Język maszyn – liczby.

2. Rodzaje danych i ich znaczenie dla poznania procesu.

3. Zasada Pareto w odniesieniu do charakterystyki produktu.

4. Prioryteryzacja wielkości wyjściowej metody i narzędzia i konsekwencja wyboru w procesie produkcji.

5. Diagram Ishikawy – mapa wielkości wejściowych i zrozumienia logiki ich zmienności w procesie.

6. Podejście macierzowa wyboru najważniejszych parametrów procesu.

7. Maszyna i możliwości kontroli jej parametrów technicznych.

8. Zastosowanie Multi Vary Chart do poszukiwania zależności w procesie.

9. 7 narzędzi jakości i ich znaczenie dla analizy zmienności parametrów procesu.

10. Poszukiwanie przyczyn zmienności metodą zamiany komponentu.

11. Zastawanie karty koncentracji do określania skali problemu i jego przebiegu w czasie.

12. Proste i zaawansowane metody regresyjne modelowania procesu.

13. Standaryzacja parametrów wejściowych procesu i sprawdzanie ich efektywności.

14. Modelowanie procesów – przegląd metod i narzędzi.

15. Przeżywalność komponentów i produktów.

16. Uczenie się i podnoszenie kwalifikacji technicznych.

Ćwiczenia:

 • Matryca zależności wielkości.
 • Regresyjna zależność cech produktów wykorzystanie danych historycznych.
 • Symulacja priorytetu cechy w poszczególnych fazach procesu.
 • Zastosowanie Multy Vary Chart w badaniu zależności.
 • Interpretacja danych za pomocą narzędzi graficznych.
 • Wykorzystanie wiedzy z metody wymiany komponentów.
 • Standaryzacja parametrów wejściowych i elementów maszyny.
 • Modelowanie procesu na bazie założonych tolerancji i przeniesienie tych założeń na wielkości wejściowe.
 • Modele przeżywalności i możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu problemów podzespołów i części.

Ćwiczenia prowadzone są w oparciu ooprogramowanie Minitab.

W przypadku szkoleń zamkniętych gospodarz szkolenia zapewnia dostęp do licencji programu dla uczestników.

Minimalna ilości licencji to 1 licencja na 2 uczestników.

 

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu,
 • pracownicy działów SQA, SQD,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian,
 • kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji,
 • pracownicy działów technicznych,
 • pracownicy na stanowiskach Green Belt i Black Belt,
 • specjaliści ds. optymalizacji procesów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Podejmować decyzję na podstawie liczb odzwierciedlających stan procesu.
 • Oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych.
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje.
 • Budować i analizować zależności pomiędzy danymi w procesie.
 • Używać prostych narzędzi pozwalających na koncentrowaniu się na najważniejszych składowych procesu.
 • Wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji.
 • Podejścia logicznego optymalizacji danych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem przestojów i mikroprzestojów wynikających z złej interpretacji danych.Istotne zmniejszenie wadliwości procesu.Optymalizacji kosztów sterowania procesami.Optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych.Efektywnege korzystanie z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

Zastosowanie

Szkolenie rozwijające specjalistyczne kwalifikacje potrzebne do efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym, ukierunkowane na efektywne sterowanie pracą maszyn oraz budowanie kultury statystycznej w obszarze produkcyjnym. Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie.

 • Wskazanie roli inżyniera procesu jako specjalisty tworzącego techniczny język komunikacji z maszyną jak i otoczeniem zewnętrznym obszaru produkcyjnego.
 • Zastosowanie analizy danych do podejmowania decyzji w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej.
 • Wykorzystanie potencjału zawartego w danych związanych z wielkościami charakterystycznymi produktów jak charakterystykami parametrów procesów.

Opinie uczestników

21.22.10.2019 r. "Szkolenie pokazało mi szerokie możliwości zastosowania analizy statystycznej do rozwiązywania problemów, szukania usprawnień. Zdecydowanie wykorzystam wiedzę nabytą na szkoleniu."
27-28.11.2017 r. "Dobry kontakt z trenerem, dużo praktycznych rzeczy na konkretnych przykładach."
27-28.11.2017 r. "Trener z dużym doświadczeniem praktycznym. Podaje praktyczne i rzeczywiste przykłady. Kompetentnie odpowiada na pytania. Pomaga rozwiązywać praktyczne problemy."
27-28.11.2017 r. "Przydatna wiedza na moim stanowisku."
27-28.07.2017 r. "Duże doświadczenie trenera w obszarze inżyniera jakości."
27-28.07.2017 r. "Duża wiedza trenera i elastyczność tematyczna."
15-16.03.2017 r. "Teoretyczne zagadnienia pokazane od strony praktycznej i wytłumaczenie w jaki sposób je rozumieć. Duży plus."
15-16.03.2017 r. "Trener komunikatywny potrafił zainteresować tematyką szkolenia oraz pokazał możliwość zastosowania wiedzy w konkretnych przypadkach związanych z pracą zawodową."
19-20.12.2016 r. "Wysokie kompetencje trenera, duża wiedza w temacie szkolenie."
19-20.12.2016 r. "Szerokie doświadczenie zawodowe. Różnorodność opisywanych przykładów."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek