Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analizy FTA (Fault Tree Analysis) w wersji jakościowej i podstawowej ilościowej, w odniesieniu do problemów konstrukcyjnych lub procesowych, wg zainteresowań Uczestników.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie zakresu zastosowania metody w firmie oraz wybór metodyki pracy – na bazie Drzewa Błędów (Fault Tree) lub Drzewa Funkcji (Function Tree), w ujęciu systemowym lub „spontanicznym”.
 • Uświadomienie możliwości metody w zapobiegawczym i diagnostycznym podejściu do analizy przyczyn problemów.
 • Pokazanie różnić w porównaniu z metodyką FMEA.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

FTA-P

Program i ćwiczenia

1. FTA – cele, pochodzenie, terminologia, podstawowa procedura.
2. Symbole i operatory FTA (and, or i in.).
3. Powtórka z logiki – podstawy algebry Boole’a:

 • koniunkcja, alternatywa, zaprzeczenie,
 • prawa łączności i rozdzielności, prawa de Morgana.

4. Wybrane elementy analizy funkcjonalnej i analizy niezawodności systemu:

 • struktura fizyczna a struktura funkcjonalna systemu (diagramy przepływu funkcji),
 • struktura szeregowa, równoległa, mieszana, mostowa,
 • równania logiczne opisujące niezawodność systemów o różnych strukturach funkcjonalnych.

5. Typy i procedury wykonywania FTA:

 • Drzewo Błędów (Fault Tree),
 • Drzewo Funkcji (Function Tree),
 • analiza jakościowa,
 • analiza ilościowa,
 • identyfikacja przyczyn (nWhy) - podejście systemowe a „spontaniczne”,
 • powiązanie FTA ze strukturą funkcjonalną systemu.

6. Szacowanie prawdopodobieństwa wady/awarii systemu na podstawie Drzewa Błędów.
7.Szacowanie prawdopodobieństwa pracy bezawaryjnej systemu na podstawie Drzewa Funkcji.

Ćwiczenia:

1. Tworzenie i analiza Drzewa Błędów dla wybranego systemu w podejściu systemowym i „spontanicznym”.
2. Tworzenie i analiza Drzewa Funkcji dla wybranego systemu.
3. Analiza funkcjonalności systemu o różnych strukturach funkcjonalnych:

 • opracowywanie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji na podstawie struktury funkcjonalnej systemu,
 • opracowywanie Drzewa Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie,
 • szacowanie niezawodności systemu na podstawie Drzewa Błędów i Drzewa Funkcji.

Uwagi:

szkolenia otwarte: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy FTA dla wyrobu/procesu zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2-3 osoby.

Adresaci

 • Konstruktorzy, projektanci.
 • Pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów projektowych/problemowych.
 • Inżynierowie uczestniczący w rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych/procesowych.
 • Pracownicy działów badań i rozwoju.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Wykonywać jakościową i ilościową analizę przyczyn poważnych dysfunkcji wyrobu/systemu, szczególnie w przypadku złożonych zależności funkcjonalnych jego elementów składowych (podsystemów, części).
 • Opisywać przyczyny (także złożone zależności przyczynowo-skutkowe) za pomocą Drzewa Błędów (Fault Tree), do poziomu przyczyn źródłowych, zarówno w podejściu systemowym jak i „spontanicznym” (nWhy).
 • Opisywać funkcje (także złożone zależności funkcyjne elementów systemu) za pomocą Drzewa Funkcji (Function Tree).
 • Używać operatorów FTA.
 • Używać schematycznego przedstawiania zależności funkcjonalnych (struktury funkcjonalnej systemu) za pomocą diagramów (przepływu funkcji).
 • Opracowywać Drzewo Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie.
 • Określać równaniami logicznymi i algebraicznymi zależność prawdopodobieństwa wady od prawdopodobieństw przyczyn oraz prawdopodobieństwo realizacji funkcji wyższego rzędu (poziomu systemu) na podstawie funkcji niższego rzędu (elementów systemu na niższych poziomach).
 • Szacować niezawodność prostych systemów na podstawie Drzewa Funkcji lub Drzewa Błędów.

Uczestnik dowiadujesię:

 • Gdzie metoda znajduje zastosowanie, jakie są jej cele i możliwości w wersji jakościowej i ilościowej.
 • Jakie założenia trzeba poczynić przed przystąpieniem do analizy.
 • Dlaczego prawa De Morgana rządzą większością zależności przyczynowo-skutkowych w jakości.
 • Czym różnią się od siebie metody FTA i FMEA i jak mogą współpracować.
 • Jakie są możliwe podejścia do analizy FTA – czym się różnią podejścia systemowe i „spontanicznie”, podejście negatywne (Fault Tree) oraz pozytywne (Function Tree).
 • Czym różni się struktura fizyczna systemu od struktury funkcjonalnej systemu (szeregowa, równoległa, itd.).
 • W jakim celu i w jaki sposób opisywać przepływ funkcji w systemie.
 • Jakie metoda FTA posiada ograniczenia i jakie zasoby/dane warto zapewnić.

Metodyka

Miniwykład - prezentacja.Ćwiczenia indywidualne.Warsztaty w zespołach – FTA dla zakresów (wyrobów/procesów) wybranych przez Uczestników.Między/zespołowe dyskusje wyników analiz.

Zastosowanie

Metoda FTA służy do opisu i analizy przyczyn wad / awarii systemu (wyrobu / procesu) w celach zapobiegawczych lub diagnostycznych. Polega na zdefiniowaniu zdarzenia „szczytowego” (wady/awarii głównej) i jego rozbiór „w dół” aż do elementarnych przyczyn źródłowych pytaniami „dlaczego?”. Przyczyny łączy się logicznymi relacjami – operatorami, głównie: ORAZ/LUB. Na podstawie w ten sposób skonstruowanego drzewa zdarzeń możliwa jest ocena wpływu poszczególnych elementów systemu na jego niezawodność, identyfikacja jego słabych elementów oraz ocena możliwości poprawy jakości/niezawodności systemu pod kątem wybranej funkcji (lub dysfunkcji). Drzewo zdarzeń opracowuje się graficznie w postaci Fault Tree (Drzewa Błędów – do analizy dysfunkcji) lub w postaci Function Tree (Drzewa Funkcji – do analizy funkcji), opisując złożone zależności przyczynowo-skutkowe złożonych systemów za pomocą algebry Boole’a. Metoda może dostarczyć wyniki jakościowe lub, dysponując odpowiednimi danymi wejściowymi, także ilościowe (oszacowane prawdopodobieństwa wady/awarii/realizacji funkcji).

Opinie uczestników

28-29.11.2019 r. "Szkolenie bogate w treści, przydatne w codziennej pracy."
28-29.11.2019 r. "Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania."
25-26.11.2019 r. "Otwartość prowadzącego, kompetencje w zakresie szkolenia, wartościowe przykłady z doświadczenia prowadzącego."
27-28.11.2018 r. "Osoba prowadząca potrafiła zainteresować uczestników tematu."
12-13.09.2018 r. "Ciekawe i pomocne szkolenie."
05-06.09.2018 r. "Bardzo dobrze (zrozumiale) przekazana wiedza przez prowadzącego szkolenie. Duża ilość informacji przydatna w pracy na danym stanowisku."
05-06.09.2018 r. "Bardzo duża wiedza trenera w zadanym temacie. Możliwość skorzystania z wiedzy trenera podczas przeprowadzania analiz - automatyczne wykrywanie i niwelowanie błędów."
01-02.03.2018 r. "Profesjonalizm i otwartość trenera."
01-02.03.2018 r. "Dobry kontakt prowadzący-uczestnicy. Dobre zarządzanie czasem."
01-02.03.2018 r. "Komunikatywność trenera."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek