Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

Celem szkolenie jest:
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów analizy danych pochodzących z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem programów MS Excel i Minitab
 • nabycie umiejętności z zakresu graficznej prezentacji danych, budowy i interpretacji najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej.

Symbol szkolenia

MTB-STAT

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie: znaczenie metod statystycznych w systemie zarządzania jakością, kluczowe informacje na podstawie IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, statystyczne narzędzia i metody jakości (ISO/TR 10017).
2. Typy danych (ciągłe, dyskretne).
3. Podstawowe skale pomiarowe.
4. Szeregi statystyczne (szczegółowy, rozdzielczy).
5. Analiza struktury: przeciętne i pozycyjne miary położenia, rozproszenia, symetrii, skupienia.
6. Graficzna prezentacja danych, budowa i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej, m.in.:

*punktowy (dotplot)
*wartości indywidualnej pomiaru (individual value plots)
*liniowy (line chart)
*kolumnowy (bar chart)
*kołowy (pie Chart)
*histogram
*rozrzutu (scatterplot)
*pudełkowy (box-plot)
*przedziałowy (interval plot)
*rozkładów prawdopodobieństwa (probability distribution plots). 

7 .Rozkłady empiryczne: cechy ciągłej, cechy skokowej.
8. Teoretyczne rozkłady cechy ciągłej i ich wykorzystanie w analizie wydajności procesu.
9. Podstawowe informacje związane z testowaniem statystycznym:

*Populacja, a próbka.

*Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej.

*Błąd pierwszego (?) i drugiego (ß) rodzaju.

*Poziom istotności statystycznej i prawdopodobieństwo testowe p-value.

*Parametr a estymator – własności i różnice.

*Wybrane testy parametryczne i nieparametryczne wykorzystywane w analizie danych z procesów produkcyjnych.

10. Analiza zależności zmiennych losowych: zależność liniowa, obliczanie i interpretacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona i Spearmana, współczynnik determinacji, liniowa funkcja regresji.
11. Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis). Wykorzystanie programu Minitab do prowadzenia analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej.
12. Wybrane karty kontrolne Shewharta dla oceny liczbowej i alternatywnej, budowa i interpretacja.
13. Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym. Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm (zgodnie z podręcznikiem AIAG Statistical Process Control Second Edition), organicznie jednostronne i dwustronne.
14. Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk, MC (ISO/TR 22514-3).
15. Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym. Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny np.: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz programu Minitab. Kalkulatory (MS Excel) przygotowane podczas szkolenia mogą być wykorzystywane do prowadzenia analiz w Firmie Klienta. Uczestnik otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej wykonywania procedur statystycznych (Minitab) oraz interpretacji ich wyników. Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study).?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Wykorzystywania programu Minitab do celów analizy i prezentacji danych.

Uczestnik dowie się:

 • Jak analizować dane wyrażone w skali ilościowej (dane ciągłe) oraz jakościowej (dane nominalne).
 • Jak dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzić obliczenia, a następnie dokonać analitycznej i graficznej interpretacji.

Adresaci

Szkolenie skierowanie jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody SIX SIGMA.

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
• bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
• możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
• obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych