Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.
 • Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE.
Dostępna wersja ON-LINE - CSJ I-ONL

Termin i miejsce

 • 27 - 29 października 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 10 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a
 • 17 - 19 listopada 2021
  do rozpoczęcia pozostało 31 dni
  Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

CSJ I

Program i ćwiczenia

Dzień 1 CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
1. Zrozumienie jakości.

 • Ćwiczenie indywidualne.

1.1 Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego)

 • Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości.
 • Klient definiuje jakość; potrzeby i satysfakcja klienta; model Kano.
 • Ćwiczenie zespołowe.

2. Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano). 2.2 Kierunki doskonalenia jakości.

 • Ćwiczenie zespołowe.

3. Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto).

 • Dyskusja i podsumowanie wyników.

3.3 Systemy kontroli jakości.

 • Ćwiczenie indywidualne.

4. Jakim kontrolerem jestem?

 • Dyskusja i podsumowanie wyników.

4.4 Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO.

 • Ćwiczenie zespołowe.

5. Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality).

 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością.

5.5 System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).

 • Ćwiczenie zespołowe.

6. Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM?

 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Istota i zasady systemów TQM.
 • Ćwiczenie indywidualne.

7. Czy stosuję się do zasad TQM?

 • Ćwiczenie zespołowe.

8. Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? - Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu).

 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Nagrody jakości.
 • Ćwiczenie indywidualne.

9. Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości).

 • Dyskusja i podsumowanie wyników.
 • Istota i rola nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości).

Dzień 2 CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, cd.
10. Koszty jakości.

 • Cele systemu kosztów jakości, kategorie kosztów jakości, analiza kosztów jakości, redukcja kosztów jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.

11. Analiza kosztów jakości.

 • Dyskusja i podsumowanie wyników.

12. Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości.

 • Benchmarking; Lean Management; Six Sigma.
 • Rola menedżerów jakości.
 • Ćwiczenie zespołowe.

13. Kompetencjespecjalisty ds.jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa – Affinity).
CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI

14. Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP).

 • Metodyka APQP; etapy projektu, narzędzia i techniki projektowania produktów i procesów; istotne dokumenty.

15. Projektowanie produktów/usług.

 • Ćwiczenie zespołowe

15.15 Projektowanie wybranego produktu/usługi (z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań). 16. Projektowanie procesu.

 • Ćwiczenie zespołowe

16.16Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart).

Dzień 3 CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI, cd.
17. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych.

 • Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych.
 • Ćwiczenie zespołowe.

17.17 Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu / procesu. 18. Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu.

 • Istota planu kontroli (Control Plan); stosowane metody kontroli / detekcji.
 • Ćwiczenie zespołowe.

18.18 Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych / detekcyjnych dla wybranego produktu / procesu.
19. Analiza systemów pomiarowych (MSA).

 • Analizy GageR&R (powtarzalności i odtwarzalności) dla przyrządów pomiarowych
 • Ćwiczenie zespołowe

19.19 Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu.

 • MSA dla pomiarów atrybutowych.
 • Ćwiczenie zespołowe.

20. Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa). 20.20 Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami.

 • Metodyka wyboru i nadzoru nad dostawcami; zasady PPAP (Production Part Approval Process).
 • Ćwiczenie zespołowe.

21. Case Study - ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW.

Adresaci

 • pracownicy / kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • miał wysoką świadomość jakościową,
 • prawidłowo oceniał ryzyko wykorzystując analizę FMEA i planował działania prewencyjne,
 • monitorował i oceniał stabilność procesu,
 • oceniał i analizował zmienność procesu,
 • oceniał system pomiarowy dla właściwości mierzalnych,
 • stosował podstawowe karty kontrolne do oceny procesu,
 • definiował , oceniał i dążył rozwiązania problemów oraz jego przyczyn źródłowych metodami 8D, RCA.

Metodyka

warsztaty, ćwiczenia, przykłady

Opinie uczestników

23-25.10.2019 r. "Bardzo ciekawe szkolenie, dużo praktycznej wiedzy."
01-03.07.2019 r. "Szkolenie warte polecenia. Fachowość trenera. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące. Bardzo dobre podejście jako trener. Jakość ćwiczeń na wysokim poziomie."
01-03.07.2019 r. "Sympatyczna atmosfera. Przykłady "z życia". Nacisk na uczestników. Możliwość dyskusji."
13-15.05.2019 r. "Zakres i prowadzenie szkolenia na wysokim poziomie."
20-22.02.2019 r. "Duża wiedza fachowa trenera oraz chęć dzielenia się doświadczeniem zawodowym. Bazowanie na przykładach z przemysłu. Dobra atmosfera w trakcie szkolenia."
20-22.02.2019 r. "Dobry kontakt z wykładowcą. Duży feedback - pozytywny przekaz. Szkolenie konkretne i dobrze zorganizowane."
08-10.10.2018 r. "Bardzo zrozumiałe i cenne ćwiczenia na prostych przykładach wraz z uwagami kiedy i jak stosować."
20-22.08.2018 r. "Profesjonalne przeprowadzone szkolenie. Dużo praktycznych i życiowych przykładów. Miła atmosfera."
23-25.05.2018 r. "Tematyka przedstawiona w sposób jasny, zrozumiały i czytelny. Brak pytań co do tematów świadczy o fachowości i wiedzy prowadzącego. Dziękuję!"
09-11.05.2018 r. "Ciekawe zestawienie tematyczne dla chcących usystematyzować wiedzę, zdobyć nową i dowiedzieć się w którym kierunku można kontynuować dalsze szkolenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek