Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Nowości w ofercie TQMsoft!

Nowości w ofercie TQMsoft!

05.07.2018
Nowości w ofercie TQMsoft!

Nowe trendy w szkoleniach dla firm produkcyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami, które zostały wprowadzone do naszej oferty szkoleniowej. Nowe tematy zostały opracwane na podstawie informacji płynących z rynku, najnowszych trendów związanych z poszerzaniem kompetencji oraz są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez naszych Klientów.

Big Data - wprowadzenie - BDA-P

Celem szkolenia jest przedstawienie nie-informatykom i nie-programistom podstawowych idei Big Data w znaczeniu wykorzystania nowoczesnych narzędzi analitycznych eksploracji danych w celu analizy danych, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji procesowych/biznesowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na nim jakie korzyści płyną z Big Data – Big Data może pokazać nowe związki między danymi, niewidziane wcześniej tendencje i przyczynić się do wzrostu wiedzy procesowej która może być wykorzystana w doskonaleniu procesu oraz jakie środki, narzędzia i środowisko można wykorzystać w zakresie wydobywania wiedzy z danych tj. eksploracji danych.

Audytor wewnętrzny wg IATF 16949:2016 - AUD-IATF

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016 oraz zaznajomienie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu) jak i
udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu. Uczestnik szkolenia nauczy się poprawnie interpretować punkty standardu IATF 16949:2016, opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu, prowadzić audit systemu, procesu, wyrobu, interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu oraz planować działania korygujące.

OEE i inne wskaźniki produktywnościowe wg IATF 16949 - OEE-IATF

Celem szkolenia jest praktyczne opisanie procesu na podstawie mapy. Przedstawienie kluczowych wskaźników wydajności - KPI i mierników procesów w kontekście wymagań IATF 16949:2016. Przedstawienie LPI – Line Performance Improvement. Poprawa wskaźników efektywności linii produkcyjnych. Opracowanie wzorca Tablic Wizualizacji wskaźników dla poszczególnych obszarów oraz pomiar i analiza wskaźnika OEE. Uczestnik szkolenia nauczy się m.in. jak określić przepływ informacji wejście/wyjście procesu, jak opisać proces aby go zrozumieć, jak opracowywać własne wskaźniki zbieżne z celami firmy, jak znajdywać wąskie gardła w procesie.

Wymagania BHP wg ISO 45001 - ISO 45000

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę o wymaganiach normy ISO 45001:2018. Dowie się o jak wdrożyć wymagania normy ISO 45001:2018 oraz jak wkomponować wymagania normy ISO 45001:2018 do funkcjonujących już w firmie systemów. W programie szkolenia znajduje się m.in. struktura normy ISO 45001, cykl PDCA w Systemie Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, wymagania ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004, integracja ISO 45001 z innymi systemami.

Audytor procesu według wymagań VDA 6.3 - A-VDA 6.3

Celem szkolenia jest Nabycie kompetencji potwierdzonych certyfikatem w ramach zasad i metod nadzoru audytowego według zasad zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3 v.3 z grudnia 2016 r. a w tym: audytów zatwierdzania nowych/potencjalnych dostawców; audytów u dostawców/lub audytów wewnętrznych procesów APQP/PPAP - nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych; audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców/lub audytów wewnętrznych); audytów u usługodawców. Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy - warunek otrzymania certyfikatu.

Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean z wykorzystaniem A3 - LM-A3

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na zastosowanie Raportu A3 jako narzędzia rozwiązywania problemów, poznanie zasad tworzenia Raportów A3 i możliwości ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy, nauczenie pracy z Raportem A3 oraz określenie roli przełożonego w kulturze lean – coaching na przykładzie Raportu A3. Podczas szkolenia Uczestnik dowiaduje się m.in. jak efektywnie wykorzystywać i kiedy stosować Raporty A3 oraz jak rozwijać umiejętności analitycznego myślenia wykorzystując Raport A3.

Humanizacja pracy - ergonomia i ekonomia ruchu - HUM-P

Osoby biorące udział w szkoleniu nauczą się podstaw oceny i prawidłowego kształtowania miejsc pracy pod kątem ekonomii i ergonomii ruchu. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony kompletny system oceny czynności roboczych, ich korekta i opracowanie działań optymalizacyjnych. Uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego analizowania i oceny stanowiska pracy pod kątem: zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływu na powstawanie wartości dodanej. Program szkolenia obejmuje również ocenę obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, dobór ćwiczeń korygujących oraz przygotowanie do przeprowadzenia ćwiczeń poprawiających techniki pracy.

Certyfikowany specjalista ds. jakości w branży FMCG – CSJ-FMCG

Szkolenie to pozwala uzyskać wiedzę z zakresu systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości, które obowiązują w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i kosmetycznym, a są niezbędne na stanowisku specjalisty ds. Jakości. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy zarządzania i sterowania jakością oraz zagadnienia związane z definiowaniem i szacowaniem kosztów jakości, podejściem procesowym i metodami statystycznymi stosowanymi w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, FMEA, KAIZEN, G8D, LEAN 6SIGMA, SPC oraz kontroli odbiorczej.

Monitorowanie stabilności i zdolności systemów pomiarowych za pomocą kart kontrolnych SPC - MSARR-S

Szkolenie to pozwala na zdobycie umiejętności stosowania podstawowych kart kontrolnych SPC do monitorowania stabilności systemów pomiarowych (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010) dla właściwości mierzalnych. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili określać wskaźniki zdolności systemów pomiarowych na podstawie kart kontrolnych. Dodatkowo osoby, które wezmą udział w szkoleniu będą miały świadomość permanentnego wpływu stabilności systemu pomiarowego na ryzyko błędnych decyzji dotyczących akceptacji wyrobu oraz oceny stabilności i zdolności procesu produkcyjnego. Uczestnicy zdobędą również wiedzę pozwalającą na ocenę zastępowalności tradycyjnych metod MSA kartami kontrolnymi SPC monitorującymi stabilność systemów (procesów) pomiarowych używanych w procesach produkcyjnych i kontrolnych.

Norma laboratoryjna 17025 – NL

Szkolenie zawiera elementy teoretyczne wynikające z wymagań normy oraz szereg ćwiczeń warsztatowych niezbędnych do osiągnięcia sprawności w opracowywaniu dokumentacji systemu jakości i biegłości w wykonywaniu wymaganych przez system działań zapobiegających odstępstwom. Szkolenie adresowane jest do personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących. W szczególności powinien zainteresować kadrę zarządzającą i personel kierowniczy, osoby które projektują system jakości laboratorium i zmierzają do jego certyfikacji albo akredytacji poprzez poddanie ocenie kompetencji i wykonywanych zleceń badawczych wobec wymagań normy PN - EN ISO / IEC 17025: 2005.

Nowe trendy w zarządzaniu sprzedażą w firmie produkcyjnej - UO-ZP

Celem szkolenia jest wprowadzenie klaryfikacji między procesem zakupowym a sprzedażowym w dziale handlowym. Rozróżnienie między celem handlowym a wynikiem biznesowym i implikacja na działania sprzedażowe. Określenie jakie działania można podjąć w ramach przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wykreowanie standardów określania handlowego planu działania. Uczestnicy szkolenia nauczą się identyfikować różne sposoby sprzedaży w zależności od rodzaju klienta, obsługiwać lejek sprzedażowy w taki sposób, by uzyskać największy zwrot z poniesionych nakładów, mierzyć zaangażowanie i efektywność pracowników działu handlowego. Uczestnik dowiedzą się również jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą brak dopasowania procesu sprzedażowego i zakupowego klienta, po co wprowadzać różne warianty sposobów obsługi klienta, jakie kompetencje są potrzebne by budować trwałe relacje z klientem.

HR Business Partner - rola i sposób działania w organizacjiUO-HRBP

Celem szkolenia jest określenie podstawowych funkcji HR Business Partnera w organizacji. Wskazuje w jaki sposób efektywnie wykorzystać HRBP w zakresie pięciu podstawowych ról: animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego, agenta zmiany i rzecznika pracowników. Podczas szkolenia prezentowane są metody współpracy między HRBP, a zarządem, dyrektorami i kierownikami w zakresie analizy twardych i miękkich wskaźników biznesowych w kontekście Zasobów Ludzkich. Szkolenie pokazuje jak wykorzystać HRBP zarówno jako wsparcie dla procesów biznesowych, jak i konkretnych stanowisk.

Budowanie Autorytetu Lidera HR w firmie produkcyjnej - UO-AHR

Celem szkolenia jest poznanie i wykorzystanie swojego potencjału aby zbudować pozycję i autorytet lidera. ​Uczestnik nauczy się jak zarządzać swoim potencjałem, korzystania z różnych typów komunikacji z ludźmi w budowaniu swojej pozycji, jak aktywnie słuchać potrzeb i proponować działania doradcze oraz jak skutecznie rozumieć cele biznesowe aby prowadzić merytoryczną rozmowę. Uczestnik szkolenia dowie się również jakie elementy budują autorytet lidera, jak zapobiec szumom komunikacyjnych na styku HR i innych obszarów.

Matryce Kompetencji – UO-MK

Szkolenie to pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania matryc kompetencji w firmie dla różnych stanowisk i oceny rozwoju pracowników. Szkolenie to jest adresowane do specjalistów ds. HR, liderów projektów, managerów zespołów, specjalistów ds. rekrutacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą m.in. się w jaki sposób budować matrycę kompetencji dla stanowiska X oraz jak wyciągać wnioski z matryc kompetencji aby aktywnie wspierać zarządzanie zespołem. Szkolenie odpowie na pytania: Dlaczego wdrożenie matryc kompetencji może w dłuższej perspektywie usprawnić komunikację wewnętrzną? Co cenią managerowie pracujący z matrycami kompetencji? Czym różnią się kompetencje od cech, kwalifikacji, umiejętności? Kiedy monitorowanie rozwoju kompetencji daje możliwość szybkich decyzji reorganizacyjnych.

Ekonomiczne aspekty HR (rachunkowość i kontroling w służbie HR) – UO-EAHR

Celem szkolenia jest ukazanie osobom pracującym w działach HR roli działu finansowego (dyrektora, kontrolera) w organizacji, ograniczeń zewnętrzne/prawne mające wpływ na podejmowane decyzje, procesu planowania finansowego oraz powiązanie celów finansowych z celami pracowników. Szkolenie podejmuje również zagadnienia takie jak kryteria oceny projektów finansowych oraz kilka finansowych pomysłów na tzw. finansowe „quick wins” (jak poprawić wyniki w krótkim okresie).

Employer Branding i CSR – Warsztaty Praktyczne - UO-EB

Szkolenie to pozwala na poznanie narzędzi tworzenia komunikacji z kandydatami i budowania Employer Brandingu. Stworzenie scenariusza projektu Employer Brandingowego adekwatnego dla organizacji, w której pracują uczestnicy szkolenia. Zapoznanie z obszarem CSR i działaniami mającymi na celu wspierać Employer Branding oraz w dłuższej perspektywie optymalizować procesy rekrutacyjne. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają podstawowye zasad komunikacji zewnętrznej z kandydatem, także poprzez social media i portale z ogłoszeniami rekrutacyjnymi.

Podobne w kategorii