Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Standard IATF 16949:2016 – co nowego?

Standard IATF 16949:2016 – co nowego?

15.12.2016
Standard IATF 16949:2016 – co nowego?

Po wprowadzeniu w 2015 roku nowej normy ISO 9001:2015, przyszedł czas na wprowadzenie jej odpowiednika dotyczącego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. I tak 1 października 2016 roku wydany został standard IATF 16949:2016

Pierwszy raz te wymagania nie są wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), lecz Interational Automotive Task Force (IATF) - organizację skupiającą:

 • producentów samochodów: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group Automobile, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Peugeot Citroen, Renault SA, Volkswagen AG, oraz 
 • stowarzyszenia producentów branży motoryzacyjnej: AIAG (USA), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (Wielka Brytania) oraz VDA (Niemcy).

Co nowego w IATF 16949:2016

Nowy standard IATF 16949:2016 zastępują dotychczas używaną specyfikację techniczną ISO/TS 16949:2009, jednak ta ostatnia nie zostaje od razu wycofana. Do dnia 30 września 2017 organizacje będą miały możliwość certyfikowania swoich systemów zarządzania jakością na stare, jak i na nowe wymagania. Pomimo uzyskania certyfikatu na zgodność ze specyfikacją techniczną ISO/TS 16949:2009, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikat utraci ważność 14 września 2018 roku. Od tego dnia obowiązywać będzie nowy IATF 16949:2016, dlatego też tak ważne jest jego zrozumienie i wdrożenie w organizacjach.

Podobnie jak standard ISO/TS 16949:2009, tak IATF 16949:2016 jest uzupełnieniem do normy ISO 9001:2015. Do obowiązujących wymagań dotyczących systemów zarządzania jakością, dopisane zostały wymagania związane z zapewnieniem jakości dla wyrobów i procesów związanych z motoryzacją. Znajdziemy tu wymagania specyficzne dla tego przemysłu, m.in.:

 • konieczność opracowania dokumentacji procesu produkcji,
 • nadzorowanie charakterystyk specjalnych / właściwości specjalnych,
 • uruchomienie produkcji w warunkach nadzorowanych,
 • nadzorowanie laboratorium wewnętrznego.

 IATF 16949:2016

Nowe wymagania IATF 16949:2016, podobnie jak ISO 9001:2015, z jednej strony są rewolucyjne, z drugiej strony natomiast są ewolucją już sprawdzonych rozwiązań. Jednym z nowych elementów jest podobnie jak w ISO 9001:2015 położenie dużego nacisku na zarządzanie ryzykiem w organizacji. Należy wdrożyć działania pozwalające przeanalizować ryzyka uwzględniając zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zagrożenia mogące wpływać na organizację i jej system zarządzania jakością. Jednym z rozwiązań mogących pomóc w analizie ryzyka jest powszechnie wykorzystywane w motoryzacji FMEA (Faulire Mode and Effect Analysis). Właściwie przeprowadzona analiza wymagań i potencjalnych wad w odniesieniu do procesu produkcyjnego pozwala zapobiec potencjalnym przyczynom oraz ograniczyć koszty związane z wyprodukowaniem wyrobów niezgodnych. Przeanalizowanie zagrożeń dla organizacji, jej klientów oraz użytkowników końcowych wyrobów, umożliwia określenie ryzyk oraz zidentyfikowanie mocnych stron organizacji. 

Pomimo usunięcia w ostatnim wydaniu normy ISO 9001 działań zapobiegawczych, pojawiają się one w standardzie IATF 16949 jako jeden z ważnych elementów działań odnoszących się do ryzyk i szans. Organizacja ma wykorzystywać działania zapobiegawcze jako jeden z elementów zmniejszających negatywny wpływ ryzyka związanego z działalnością organizacji. Tak jak w poprzednich wydaniach należy określić potencjalne niezgodności i ich przyczyny, następnie ustalić potrzebę działań, wdrożyć je i sprawdzić czy przyniosły zamierzony efekt.

Jedną z nowości jest przywołanie metodologii APQP (Advanced Product Quality Planning) jako jednego z narzędzi do planowania projektowania i rozwoju wyrobu i procesu. W dotychczasowych wydaniach ISO/TS 16949 nigdzie nie wspominano o tym narzędziu, pomimo to było ono powszechnie używane przez organizację. W obecnym wydaniu IATF 16949, APQP wskazywane jest jako jedno z możliwych rozwiązań, jednak jego bezpośrednie przywołanie potwierdza jak ważnym jest narzędziem przy projektowaniu i wdrażaniu procesów produkcyjnych. Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w APQP umożliwia skorzystanie ze sprawdzonych i skutecznych rozwiązań oraz umożliwia ograniczenie kosztów związanych z pracami wdrożeniowymi.

Standard IATF 16949:2016 wprowadza także ewolucję dobrze znanych wymagań dot. audytów wewnętrznych Dotychczasowe wymagania zostały uzupełnione o szczegółowe wymagania dotyczące okresu realizacji audytów oraz określono szczegółowe wymagania dla audytorów wewnętrznych. W dalszym ciągu zachowano podział na trzy typy audytów wewnętrznych: audyty systemu, audyty procesu produkcji i audyty wyrobu. Wszystkie typy audytów musimy planować zgodnie z rocznym harmonogramem, jednak audyty systemu oraz audyty procesu produkcyjnego możemy rozłożyć na okres trzech lat. Wprowadzone zmiany upodabniają proces audytów wewnętrznych, do audytów certyfikujących które realizowane są właśnie w okresach trzyletnich. Planując audyty w dalszym ciągu musimy uwzględnić ważność i złożoność procesów, ich osiągi, wyniki wcześniejszych audytów oraz wyniki zadowolenia klienta, które mogą decydować o konieczności częstszych niż trzyletnich audytów wewnętrznych. 

 IATF 16949:2016

Audyt wymaganiań IATF 16949:2016

Zgodnie z wymaganiami ISO/TS 16949:2009 audytorzy musieli posiadać kwalifikację do przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Pojęcie „kwalifikacje” nie odnosiło się jednak do żadnych szczególnych wymagań i było różnie interpretowane przez organizację. W wymaganiach IATF 16949:2016 wprowadzono szczegółowe zapisy w kwestii kompetencji audytorów wewnętrznych, jak i audytorów drugiej strony (audytorów dostawców). Zgodnie z nowymi wymaganiami audytorzy muszą wykazać się kompetencjami w zakresie:

 • rozumienia podejścia procesowego w audytowaniu, z uwzględnieniem myślenia opartego na ryzyku,
 • rozumienia mających zastosowanie wymagań klienta,
 • rozumienia wymagań normy ISO 9001 lub IATF 16949 w zakresie audytu,
 • rozumienia podstawowych narzędzi motoryzacyjnych (APQP&CP, FMEA, PPAP, MSA, SPC) w odniesieniu do zakresu audytu,
 • rozumienia jak planować, przeprowadzać, raportować i zamykać spostrzeżenia z audytu.

Poza powyższymi wymaganiami osoby przeprowadzające audyty procesów produkcyjnych muszą jeszcze wykazać się techniczną znajomością audytowanego procesu, z uwzględnieniem znajomości zagadnienia FMEA i Planu kontroli. Poza określeniem wymagań dotyczących audytorów nowy standard wskazuje także konieczność rozwijania ich kompetencji. Organizacje muszą określić jaką minimalną liczbę audytów w roku musi przeprowadzić audytor wewnętrznych oraz określić sposób utrzymywania znajomości odpowiednich wymagań w związku z wewnętrznymi lub zewnętrznymi zmianami. 

IATF 16949:2009 wprowadza także dodatkowe wymagania dotyczące nadzorowania dokumentacji i zapisów. I tak w nowym standardzie pomimo braku wymagania w ISO 9001:2015, jest konieczność posiadania przez organizację księgi jakości. Księga ta może być w dowolnej formie (papierowej lub elektronicznej) oraz może być jednym dokumentem lub składać się z kilku osobnych dokumentów. Dodatkowym wymaganiem jest opracowanie polityki zachowywania zapisów powstających wewnątrz organizacji. Pomimo dowolności w tym zakresie pozostawionej organizacjom, muszą one obowiązkowo przechowywać zapisy dotyczące zatwierdzenia części, narzędzi i oprzyrządowania, zapisy z projektowania wyrobu i procesu, przez długość życia wyrobu plus jeden rok kalendarzowy, chyba że klient zdecyduje inaczej lub inne są wymagania prawne.

Przedstawione powyżej informacje to tylko przykłady z licznych nowych wymagań lub wprowadzonych zmiany do dobrze znanych wytycznych. Każda z organizacji musi szczegółowo przeanalizować nowy standard IATF 16949:2016 pod kątem zmian i wdrożyć je w swoim systemie zarządzania jakością.

Polecane szkolenia:

 

 

Podobne w kategorii

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Marcin Herod
Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
Bazując na naszym doświadczeniu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne aspekty dotyczące digitalizacji Państwa produkcji i zarządzania jakością, a tym samym mamy nadzieję pomóc w sprawnym wdrażaniu nowych rozwiązań.
15.03.2022
Czytaj więcej